hits

På Grand Café med Edvard Munch

En nordmann ved navn P. J. Holter vendte på slutten av 1870-tallet hjem fra et opphold i England, og han medbrakte vanen med whisky og soda - og med det også navnet «pjolter». Det er i alle fall den populære versjonen, en annen går ut på at det var Axel Maurer (1866-1925, norsk dramatiker, redaktør og teatersjef) som hjemførte skikken etter sitt opphold i Finland; pjolter skulle komme av det finske ord «paltoris», som betyr blanding.

Edvard Munch (som jeg har vært innom ved et halvt dusin anledninger før) minnes, her gjengitt av Schulerud: «Vore gode Venner Kelnerne gav os ofte Kredit - men det hændte osså at vi maatte sidde i pant fra formiddagen af, til vi ud paa eftermiddaggen blev reddet. - Der fik jeg min første mæcenat, kellner Ulleberg - for et maleri fik jeg af ham ret til Chateaubriander med øl og dram for 30 kroner - det var de deilige chateaubriander til 40 øre med smørøie i. Drammen kostet den gang 10 øre og en halv Bayer 20 øre . . . Da var man flinke til at drikke pjolter. Man noterte på småbordene på Grand de pjoltere man fik. Jeg kom ved 11-tiden og sat mig bort til den hyggelige kamerat, maleren G. ˈHvad er det du skriver op der?ˈ sa jeg - jeg så en lang remse af tal. - ˈDet er pjolterne,ˈ sa han - ˈjeg er kommet til 24.ˈ Vi sat til det begyndte at plaffe med lysene - så gik han bort til disken og fik en halv portvin. ˈDet er godt at ha no å sove på,ˈ sa han.»

For første innlegg om Grand, klikk her. For forrige innlegg om Grand, klikk her. For innlegg om Edvard Munch i føljetongen «I Henrik Ibsens kjølvann», trykk her.

Kilde: Mentz Schulerud: «På Grand i hundre år, 1874-1974» (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1974), s. 49+56-57.

På Grand Café - kelnerne som ikke fikk lønn!

Jeg anser meg som ferdig med Aagaards roman, men ikke med Grand Café. For Schuleruds verk byr på et vell av interessant informasjon om tiden både før og etter forrige århundres begynnelse. Schulerud gjenforteller fra Peter Rosenkrantz Johnsen (1857-1929, norsk journalist og forfatter), som i 1892 skrev et par innlegg i Folkebladet om Grand (og Ibsen selvfølgelig, de to var som kjent gode venner).

Det dreier seg om kelnernes lønnsforhold, eller kanskje mer presist; de manglende sådanne. I 1891 hadde Kristianias kelnere organisert seg i «Norsk Tjenerforbund», og Johnsens tema er deres arbeidsvilkår:

«Kafétjenerne paa Grand har ingen fast Pengeløn af Hoteleieren - de takker til, at de ikke som i Udlandets store Kaféer maa betale for sin Stilling. Den Form for Arbeidsløn, de betegnes med det temmelig meningsløse Ord Drikkepenge, betraktes af de fleste som en Uting. De har Kosten og Drikkepengene i Betaling for sit Arbeide fra 8 Morgen til 12 Aften. Drikkepengene gaar ikke i en Fælleskasse til lige Deling, men for at hver især af Tjeneren skal have samme Anledning til Indtægt, byttes de om Betjeningen i de forskjellige Dele af Kaféen. Dette har megen Betydning i et saavidt stort Lokale som Grands. Om Sommeren, for Exempel, sidder de fleste Gjæster ved de aabne Vinduer til Karl Johan, medens man om Vinteren gjerne søger ind i den varmeste Del, ved Stegeovnen og Disken. Drikkepengene for en Servering varierer mellem 5, 10 og 25 Øre; paa denne Maade kan en Opvarter i Grands Kafé tjene, foruden Kosten, noget over 2 tusind Kroner om Aaret. - Den gjennemsnitlige Betaling til Opvarteren for en betjening er 10 Øre for hver Person. Men det kan jo hænde, at en rigtig fin Herre i Pels og Floshat gir Opvarteren 25 Øre fordi han har bragt ham en Cigaret til 5 Øre. Vel at mærke; hvis nogen ser paa det!»

Tenke seg til, i utlandet måtte man altså betale for å arbeide! Slik må det vel bli både ut- og innvandring av? Nå til dags får man jo til og med betalt for å ikke arbeide i Norge, ting har sannelig endret seg de siste par uker. Ja, eller i hvert fall de siste 126 år. Dersom man undrer hva 2000 kroner fra den gang (1892) vil utgjøre i dag (eller i 2017 for å være eksakt), så er det bare å sjekke via konsumprisindeksen hos Statistisk Sentralbyrå. Selv gjetter jeg på et tall i overkant av 150.000 kroner. For de som ikke vet, kan jeg også opplyse at samme år tjente den ikke helt ukjente Henrik Ibsen 28.456 kroner, altså tilsvarende 2.144.363 litt senere. Og evig-unge Ibsen fyller 190 år i morgen!

For første innlegg om Grand, klikk her. For forrige innlegg om Grand, klikk her. For neste innlegg, trykk her.

Kilde: Mentz Schulerud: «På Grand i hundre år, 1874-1974» (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1974), s. 90-91.

På Grand Café - kampen om likestilling!

Det var ikke bare bohemer, kakerlakker og kelnere som preget Grand Café før oppussingen i 1891. I Aasgaards småvittige roman fra 1904, får man også innblikk i halvfilosofiske betraktninger. Her er sakset fra en passiar mellom to av bokens hovedpersoner, handelsmannen Nils Aas og den lutfattige litterat Hans Christian Mack, etternavn som av merkverdige grunner får meg til å tenke på øl. Riktignok er Grand i mellomtiden behørig staset opp, men uansett, i det de to studerer tre fnisende unge frøkener som spaserer forbi ute på Karl Johan, bringes selvfølgelig likestillings-problematikken opp.

Det er Mack som fører an, han er i harnisk, og vet å bruke metaforene: «ˈDer grasserer en ˈFrigjørelsesˈ og ˈLigestillethedsˈ-Epidemi i Hønsegaarden? - kom der skarpt. ˈKyllingen vil være Høne og Hanen Høne! Naar Hanen slaar med Vingerne, galer og er vigtig, hvorfor skal saa Hønen ikke gjøre det samme? ˈEr jeg kanske ikke mindst ligesaa god som Hanen?ˈ - siger Hønen. Og saa flagser den omkring og kagler, alt det den orker, bruser med Fjærene og tror, den er Hane. Den gjør sig jo bare latterlig ved alt Sprællet og Kaglingen; men vigtig er den tilgavns. I den Henseende overgaar den endogsaa selv den hovneste Herr Kokiliko. - Naar nu Kyllingerne ser, hvad Mutter og Tante Tiptop og andre høit begavede Høner bedriver, hvorfor skal saa ikke dé gjøre det samme? ˈEr vi kanske ikke ligesaa gode som Hønerne?ˈ - siger Kyllingerne. Og saa sprætter de med Vingestubberne, vrikker med den vesle Stjærten, stikker Næbbet tilveirs og siger: ˈPipip! Her kommer vi!ˈ - Det er jo nærmest til at le af, naturligvis. De skjønner jo ikke bedre. Kyllinghjerner er, som bekjendt, ikke særlig udrustede fo skarpere Tænkning. Havde Hanerne kroet sig lidt mindre og Hønerne havt mere Selvkritik, havde de søde Smaakyllingerne nok holdt sig i Skindet, de ogsaa.ˈ

  ˈDet er altsaa nærmest Hanernes Skyld?ˈ - smiled Aas.
  ˈMest Hønernes!ˈ snerred Mack. ˈDe faar jo ikke Stunder hverken til Ægfabrikation eller Barneopdragelse af pur Iver for at efterabe Hanernes mindre heldige Manerer og gaa dem i Næringen, saagodt de formaar. - Hønernes Skaal!ˈ
  Aas lo:
  ˈDen Skaalen kom vist fra Hjertet, du uforbederlige Spottefugl! Du er sandelig ikke videre galant mod det smukke Kjøn.ˈ
  ˈJeg har, som du ved, aldrig været anlagt for Sportˈ - sagde Mack. ˈSmiger og flaue Komplimenter overlader jeg til dem, som har Tid og Lyst til slik Humbug. Jeg har altid havt alvorligere Ting at tænke paa.ˈ
  ˈDet véd jegˈ - sagde Aas. ˈMen der findes vel en Mellemting mellem tom Smiger og hadsk Spot? Er Kvinderne blit dig mere usmagelige i det sidste?ˈ
  ˈJeg har aldrig havt Smag for søde Sagerˈ - sagde Mack. ˈDe vamler mig.ˈ
  ˈDet var leitˈ - smiled Aas. ˈMen, naar du ser slige velskapte Klippere som de Damerne derude krydse op gjennem Strøget - hvad siger du dá?ˈ
  ˈKryds væk!ˈ hvæsed Mack. ˈJo fortere, jo bedre!ˈ
  ˈSe paa deres strålende Øine, H. C.!ˈ
  ˈBelladonna, Far!ˈ
  ˈDeres krusede Lokker -ˈ
  ˈKrøljernskunst!ˈ
  ˈDeres smilende, røde Læber -ˈ
  ˈPomade!ˈ
  ˈDe skinnende, hvide Tænder -ˈ
  ˈPorcellain!ˈ
  ˈDeres stolte Reisning, da - ?ˈ
  ˈIndbilskhed!ˈ
  ˈAu, au!ˈ - lo Aas. ˈMen Formernes delikate Afrundethed: Barmens Bølgelinnier - Finalens svulmende, stærkt udstillede, Yppighed - Hofternes vuggende ynde - ?ˈ
  ˈBehagesyde, Kjødslyst og ˈAufforderung zum Tanzˈ, Høistærede! - Frækhed og Falskhed, alt tilhobe!ˈ
  ˈHuha!ˈ knægged Aas. ˈDette skulde Damerne høre! De knuste dig til plukfisk, H. C.!ˈ
  ˈJa, de taaler jo ikke at høre Sandhedenˈ - sagde Mack tørt. ˈDumme Mandfolk har altfor længe smisket for dem. Det er din og andre ˈKavallerersˈ Skyld, at Fruentimmerne er blit slige hovmodige Oppustetheder, som de er.ˈ
  ˈJa, jeg hører til deres Beundrereˈ - smiled Aas.
  ˈVærsaagod, ˈbeundrˈ væk!ˈ - snerred Mack. ˈDet er netop denne kritikløse ˈBeundringˈ, de attraar, disse kneisende Gadeseilere! Mig er de ligegyldige!ˈ

For første innlegg om Grand, klikk her. For forrige innlegg om Grand, klikk her. For neste innlegg, trykk her.

Kilde: Oscar Aagaard: «Kakerlaker : af gamle Optegnelser» (Gyldendalske Boghandel, København og Kristiania, 1904), s. 68-70.

Inne på Grand Café - kakerlakkene kommer!

I sitt verk om Grand gjennom 100 år, kommer Schulerud også innom forfatteren Oscar Aagard (1855-1936). Aagaard skildret Grand i romanen «Kakerlaker», i en ikke så lite overdreven, men lystig stil. Handlingen foregår delvis i Hans Jægers bohemtid på 1880-tallet og inn i 1890-årene. Følgende er hentet fra romanen, som åpner slik:

«Det var i de Dage, da Romanen ˈGomorrhas Ungdomˈ [mao «Fra Kristiania-bohêmen»] var bleven beslaglagt og dens Forfatter relegeret fra Universitetet.
  Skandalen diskutertes overalt.
  En Bombe havde exploderet midt i Norges spidsborgerlige Hovedstad.
  Dens Knald hørtes over det ganske Land.
  Dens giftsvangre Røg trængte sig ud over By og Bygd.
  Dens Virkninger sporedes i alle Samfundslag.
  Noget ˈNytˈ, noget ˈUhørtˈ, rysted Hjemmenes Sammenføininger, forpested Luften og satte Sindene i Oprør.
  ˈGomorrhas Ungdomˈ var Themaet for alle Samtaler i Saloner og Boudoirer som i Kneiper og paa Hybler.
  Hvor Bogens Ophavsmand viste sit røde Hode, veg Moralens og al god Samfundsordens Tilhængere til Side - korsed sig i hellig Harme og spidded Synderen med Blik og Tunger.
  Damer stirred ham foragteligt ind i Ansigtet, naar hans korte, firskaarne Skikkelse passered forbi - haaned ham høilydt - og slugte Romanens ˈgyselige Detaillerˈ, hvor de kunde komme over dem, paa ensomme Steder og i Nattens kydske Fred.»


(Hans Jæger)

Og som alle vet, Hans Jæger (1854-1910, norsk forfatter, anarkist og bohem) hadde base på Grand Café, det var hans «stamkneipe». Dersom man tror det var like skinnende rent da, som det (muligens?) er nå, tror feil. I hvert fall i 1891, da Christian Fritzner (1859-1897) skulle fornye kaféen. Aaagaard forteller:

«Den gamle Café nærmet sig det Tidspunkt, da den skulde falde for Periodens Krav paa ˈeuropæisk Komfortˈ og ˈmoderne Indredningˈ.
  Men i sin daværende forfaldne Tilstand eied den Stamkneipens hele eiendommelige Charme og øved stærk Tiltrækningskraft paa alle dem, som forstod Traditionernes Værd, og som satte Pris paa Omgivelser, der gav Fantasien Næring.
  Der var en vis Duft af ˈKarthagos Ruinerˈ over den i hin historiske Tid. Og mangen en liden ˈMariusˈ søgte hen til den for at drømme og bygge Luftkasteller paa de Tomter, hvor større Aander før ham havde tumlet og tænkt.
  Men ˈtidssvarendeˈ var den ikke længer.
  Alt aanded Forkrænkelighed.
  Gulvet var ophakket. Loft og Vægge tilrøgede og falmede.
  Betrækket paa de engang elegante Plüsches Møbler var luvslidt og møllædt. Naar mødige Finaler dumped ned paa Sæderne, stod mildt duftende Støvskyer næsepirrende tilveirs.
  Speilene var anløbne - Servicet sprukkent.
  ˈSølvtøietˈ plagedes haardt af Tæring og Gulsot:
  Dominobrikkerne lignede Kolerapatienter i de sidste Trækninger; og Schackfigurerne var i Aarenes løb blevne mumieagtige og gebrækkelige - fra ˈKongenˈ af helt ned til de usselige ˈBønderˈ
  Selv ˈTaarneneˈ stod for Fald.
  - Men var Caféens øvrige Inventar i en skrøbelig Forfatning - Kakerlakerne var det ikke.
  Disse interessante ˈIndfødteˈ florered i gamle ˈGrandsˈ Slutningsperiode som ingensinde tidligere.
  Jo mere ˈdekadentˈ Caféen blev, jo lystigere og jo mere paagaaende færdedes Kakerlakerne mellem de øvrige Stamgjæster.
  De havde fordum ført en forholdsvis beskeden og tilbagetrukken Tilværelse i Hotellets Kjøkken og Kjældere, hvor de havde levet sit eget lille Liv i lune Kroge og usporlige Huler og formeret sig rigeligen.
  Men lidt efter lidt havde der fundet en Udvandring Sted opad, mod Høiderne.
  De første Speidere havde vist sig i Caféen.
  Og da disse havde befundet sig saa vel deroppe, at de slet ikke vendte tilbage, aned de Tilbageblevne Uraad; og mange af dem fulgte efter og bygged sig Hjem i det nye Land.
  Men, da ˈGomorrhas Ungdomˈ havde valgt caféen til Hovedkvarter og bragte med sig did Duften fra Quartier latins og Montmartres Kneiper, da foregik den egentlige Masseinvasion af Kakerlakerne dernede fra Dybets Regioner.
  Dá vaagned ogsaa dé for fuldt Alvor til Bevidsthed om sit personlige Værd og sin Berettigelse til at indtage Plads som Medborgere af et frisindet Samfund
  De kom, og de blev.
  De havde fundet sit Kanaan.
  Og snart var de de egentlige Herrer i Landet.
  Fede og glinsende af Velvære krabled de omkring overalt, forbløffende alle ved sine Spilloper og halsbrækkende Akrobatkunster og søgende hver given Anledning til at blive omtalt i Aviserne.
  Thi de var fryktelig forfængelige.
  At vække Opmærksomhed var for dem Hovedsagen.
  Og denne Forfængelighed fulgte dem lige ind i Døden.
  I levende Live ynded de at dukke frem netop dér, hvor man mindst havde ventet Æren af deres Visit.
  Det kunde hænde, at de plutselig stak sine sortbrune Zulukafferfjæs og gemytlig vinkende Følehorn op paa de utroligste Steder i Lokalet - ja, sogar midt mellem Delikatesserne i en netop serveret Lunch.
  Men, at det, naar de som andre gamle, udlevede Bonvivanter ˈfrivillig og i Skjønhedˈ gjorde Ende paa sin Tilværelse, at de da altid valgte de mest aparte Dødsmaader, tyded paa en Trang til offentlig Omtale, der grænsed til Sygelighed.
  Hvem mindes ikke fra hine Dage med smerteblandet Vemod de triste Rester af trætte Kakerlaker, man - ret, som det var - fandt flydende lig forladte Vrag i Bouillonens lunkne Fedthav?
  Eller hine heroiske Individer, som i filosofisk Foragt for Lidelser havde søgt Martyrdøden og fundet Havn efter Livets Storme og Skuffelser i Kaffekandens skumle, hemmelighedsfulde Tud?
  Store Galgenhumorister til det sidste var de.
  Fred være med Dem!
  - - Men gravitetisk svingende sin veltjente Serviet hinked ˈgamle Østbyˈ, Opvarternes hæderkronede Nestor, omkring mellem Bordene.
  Hans Ben var rheumatiske, hans Fødder platte af megen Træk og Vandring.
  Hans Mave var rundbuet, hans Vest dekoreret av megen Tilførsel og Overflødighed.
  Hans Pande var rynket, hans Øine rødrandede af megen Grublen og Iagttagelse.
  Men i hans Lommer klirred meget Sølv. Og om hans fyldige Læber viste der sig stundom en svag Trækning, der kunde ligne et Smil, et skjævt og sfinxagtigt - halvt sarkastisk, halvt medfølende - en Tæners milde Spot over Livets evige Tragikomik.
  Ingen kjente som hán Gjæsternes smaa Hemmeligheder, deres financielle Værd og deres Svagheder.
  Derfor var hans Blik saa gaadefuldt, hans Smil saa tvetydigt.
  Derfor stirred han saa ofte i ledige Stunder i sin sorte Notisbog - især naar han i nogen Afstand øined Kunder, der nærmed sig hans Farvand.
  Som en Bankier, der nøie studerer en Laansøgers Konto og gjør op ˈproˈ og ˈcontraˈ, før han paany indlader sig med ham.»

Sannelig min hatt, Grand Cafés interiør ligner mer og mer på beskrivelsen av en «stamkneipe» nær meg! Den eneste forskjellen må være kelneren! Og muligens at det har gått nærmere 130 år siden den gang ...

For første innlegg om Grand, trykk her. For forrige innlegg om Grand, trykk her. For neste innlegg, trykk her.

Kilde: Oscar Aagaard: «Kakerlaker : af gamle Optegnelser» (Gyldendalske Boghandel, København og Kristiania, 1904), s. 1-7.

Nok en tur på Grand Café


(Grand Hotel)

Schulerud skriver og gjengir anekdoter om en av 1890-tallets diktere som vanket på Grand, nemlig Per Sivle (1857-1904, norsk forfatter, lyriker og journalist). Når han «var i byen, gikk veien til Grand, så sant han eide en skilling - ja, selv om han ikke eide noen. Først holdt han gjerne en glødende og lang norsk-nasjonal tale til sine venner, forteller Kristiania-reporteren Tv. Bernhoft - men så: ˈDet er denne tysta, sa'n. No maa me ha os et glas øl ovenpaa alt detta! Ha, ha, ha, - jau daa, det var malm i spraaket, det, din elendige riksmaalsmjølkeblandepattegrisunge ... - nei, no hev eg sagt et so langt ordtøkje, so eg orkar'kje meir i da. No gjeng me!ˈ På veien til Grand var han taus og sa ikke ett ord, men ved ølet åpnet han slusene igjen - med lange pauser nu og da. Enten snakket han i det uendelige, eller han satt murrende stille, helt borte i sin egen verden.
  En annen av de nye forfatterne, Johan Bojer, forteller at en dag kom en av Sivles venner inn på Grand, og fant ham sittende i den tomme kaféen med et tomt ølglass foran seg, og med hatten dypt ned over ørene - mens han holdt en pakke papirer over knærne. ˈSkitt med humøret, Per?ˈ - ˈÅ, reis du til helsingland!ˈ sa han. ˈVerdi er bare eddik og salt. Fins det eit ærleg kryp under soli, so lyt det vera meg sjølv. No har eg slitt trappene hjå den eine forleggaren etter den andre, og blitt hivd på dør overalt, og no til slut så bau eg fram boki mi for fem lumpne kroner, men trur du ikkje dei vriompeiset seg då og ... No sat eg akkurat og venta på ein slarv som kunde betala ølglaset mitt, og akkurat - der kom du!ˈ» Reporteren omtalt var muligens Bias Bernhoft (1902-1986, eg. Tobias Brodtkorb Bernhoft, norsk revyforfatter og sanger), Johan Kristoffer Bojer (1872-1959, norsk forfatter) er kanskje mer kjent i våre dager gjennom sitt oldebarn, sangeren Odd Nordstoga (født 1972). Som man for øvrig ser over, Per Sivle ble, som så mange fra Bohem-tiden, ikke så veldig gammel. Han begikk nemlig selvmord ved å skyte seg på Christiania Bad, den 6. september 1904.

For å lese første innlegg om Grand, trykk her. For neste innlegg, trykk her.

Kilde: Mentz Schulerud: «På Grand i hundre år, 1874-1974» (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1974), s. 83.

En tur på Grand Café

Ove Rode (1867-1933, dansk politiker, redaktør, forfatter og innenriksminister) har i en liten novellesketsj ironisk skildret sine landsmenn som turister på Grand i 1892:

«Varm Sommerdag i Kristiania. Ved et Bord i Grand Hotels Café sidder i det aabne Hjørne ud mod Karl Johans Gade Hr. Petersen fra København med Søster og Datter. Hr. Petersen, hvis omfangsrige Skikkelse vanskelig faar Plads i den lille, spinkle, røde Fløielslænestol, har netop tømt et Glas Øl, han stirrer, ligesom Damerne, ud paa Gaden, hvor der udfolder sig et livligt Sommerbilde: Unge Damer, i lyse, stærke Farver spaserer op og ned ad det brede Fortoug, hilsende og smilende. Nogle stanser og veksler Ord med de forbipasserende Herrer, andre fortsætter Spaserturen parvis i munter Samtale. Unge Studenter kommer og gaar i leende og snakkende Klynger paa tre og fire. Løitnantspirer med stumpede Jakker kurtiserer smaa Frøken-Knopper med Fletning ned ad Nakken og halvkorte Kjoler. Længere oppe fra den brede Gades Parkanlæg klinger af og til tonerne af Militærmusik.»


(Grand Café - malt av Per Krohg)

Og så følger dialogen:

  «Hr. Petersen: Jeg foretrekker nu alligevel Carlsberg ...
  Frk. P.: Ja, men Folkelivet, Frits! Folkelivet! ... Det er dog noget ganske andet! Saa livligt og naturligt ... Jeg ser af Litteraturen, at de unge Herrer og Damer her kan spasere ligesaa meget sammen som de vil, uden at kompromittere sig. Det er meget interessant.
  Frk. Anna (17 Aar, betaget): Det maa være meget interessant! ... Der er han!
  Hr. P.: Hvem? Ibsen?
  Anna (forarget): Nei! Den mørke Herre vi saa i Tivoli ...
  Hr. P.: Opvarter! ... Det er mærkværdigt, som jeg er tørstig, Louise, dansk Øl slukker bedre! Jeg prøver en Whisky. (Til Opvarteren) En Whisky og Vand!
  Opvarteren (som er dansk, og svarer paa godt københavnsk): Beklager majet, men det er Søndag!
  Frk. P. (til unge Anna): Undertiden forstaar jeg norsk meget bedre end ellers!
  Hr. P.: Og det kalder De et frisindet Land!
  Opvarteren (fortroligt): Nei - desværre - det er nok ikke som nede hos os! De er majet langt tilbage!
  Hr. P.: Satans! Maa man bande om Søndagen?
  Opvarteren: Bevares! Saagærne!
  Frk. P. (vælter plutselig Glas og Kopper foran sig, mens hun heftig peger ud mod Gaden): Se der! Der!
  Hr. P.: Ja, jeg ser nok - der ligger to Kopper!
  Frk. P.: Nei - jeg mener ... Der! Der gaar han! Han kommer herhen! Hvad skal jeg dog gjøre?
  Hr. P.: Du skal blive siddende, Louise! (til Opvarteren) Hvad kan man faa, naar man ikke maa faa Whisky?
  Opvarteren (samler Kopperne op): Alt hvad Herren ønsker - uden Spirituosa.
  Frk. P. (begeistret): At jeg virkelig skulle faa ham at se, Anna!
  Anna (ser drømmende den anden Vej): Ja!
  Frk. P.: Saadan har jeg netop forestillet mig ham!
  Anna (med et fortabt Blik): Ja!
  Frk. P.: Men det er jo slet ikke til den Kant! Hvad er det du stirrer saa fortabt efter? Han kommer jo dernede - der! (peger saa energisk at Herren ved Bordet foran maa gribe til sin Hat for at frelse den).
  Herren (knurrer fra sit Ølglas): Lassen Sie doch meinen Hut!
  Frk. P.: Hvad siger han dog, Anna?
  Anna: Han taler om sin Hut.
  Frk. P.: Det er mærkværdigt, saa Folk hæfter sig ved Bagateller! Jeg gjorde det jo ikke med Villie!
  Hr. P.: Vil I ha Portvin?
  Frk. P.: Forstyr mig ikke - jeg ser! ... Opvarter, er det ikke paa denne Tid at dr. Ibsen kommer?
  Opvarteren: Fruen behøver ikke at bekymrer sig. Han er ligesaa sikker paa Pletten som jeg selv.
  Hr. P.: Tre Glas Portvin!
  Opvarteren: Majet gærne!
  Herren (ved Bordet foran): Dort kommt der alte Løwe!
  Frk. P.: Der er han igjen. Ved Gud i Himmelen, der er han! Kjæreste Frits, synes du ikke, du faar et ganske andet Syn paa norsk Natur, naar du saadan lærer dens Digtere at kende? Fjældene og Fjordene og Sneen ... I cannot see! You must flyt you! Hører De - men saa hjælp mig dog, Frits (i alle Vinduer samles nu turistklædde Herrer og Damer, der tales og gestikuleres paa alle Kultursprog. Dr. Ibsen drejer om Hjørnet og gaar op ad Rosenkrantzgaden. Frk. P. rejser sig, trænger sig frem): Undskyld me, gentlemen.
  Anna (rejser sig paa Taa, ser den anden Vej, bliver blodrød, hilser ganske svagt - dukker sig saa ned).
  Herren (ser paa Anna): Eine echt norwegische Type, Nathalia - sehr hübsch!
  Frk. P. (vender tilbage): Saa, nu har jeg slugt ham - og der sidder du ganske uinteresseret! Kjære Frits, hva rejser du egentlig for?
  Hr. P. (smager paa Portvinen): Jeg foretrækker alligevel Whisky om Formiddagen!
  Frk. P. (i Extase, til Anna): Men du saa vel på ham! Hvad siger du?
  Anna (forvirret): Han var - nydelig!»

For neste innlegg om Grand, trykk her.

Kilde: Mentz Schulerud: «På Grand i hundre år, 1874-1974» (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1974), s. 73-75.

Arne Dybfest - anarkisten som druknet

Arne Dybfest (1869-1892, norsk forfatter)

Arne ble født i slutten av juni 1869 i Trondheim som sønn av skipper og los Karl Martinus Dybfest og Kirsten Jacobsdatter. Arne ble bare 23 år gammel, men skulle allikevel få oppleve et begivenhetsrikt, om enn til tider svært trist liv. Han rakk å gi ut tre bøker, den siste riktignok posthumt.

Som femtenåring ble Arne anklaget for et mindre tyveri og fengslet for «rapseri». Fengselsoppholdet gjorde et sterkt inntrykk på gutten, han skildret det også i sin novelle «Den første Dag» som var en av novellene utgitt etter sin død. På tiden for fengselsoppholdet var det vanlig (i tillegg til straffen) at «vanskelige» gutter også ble forvist fra landet, og slik gikk det til at han ble sendt til USA hvor han engasjerte seg som journalist. Her kom han under innflytelse av anarkist-bevegelser, og korresponderte blant annet med fyrst Pjotr Aleksejevitsj Kropotkin (1842-1921, russisk filosof og geograf).

Så ble Arne berørt av de såkalte «Haymarketopptøyene» i Chicago 4. mai 1886, da streikende arbeidere demonstrerte for 8 timers arbeidsdag. Hundrevis av politimenn ble satt inn for å oppløse demonstrasjonen, da noen kastet en bombe fra en sidegate. I kaoset som fulgte begynte politiet og noen av arbeiderne å skyte på hverandre, syv politimenn og 21 arbeidere ble dødelig såret. Åtte anarkister og streikeledere ble arrestert, tiltalt og dømt for å ha medvirket til bombe-kastingen. 11 november 1887 ble fire av de dømte (Albert Richard Parsons, 1848-1887, amerikansk sosialist og anarkist, redaktør, orator og arbeideraktivist, August Vincent Theodore Spies, 1855-1887, amerikansk møbelsnekker, radikal aktivist og avisredaktør, Adolph Fischer, 1858-1887, amerikansk anarkist og fagforeningsaktivist, og George Engel, 1836-1887, amerikansk anarkist og fagforeningsaktivist) hengt, en femte (Louis Lingg, 1864-1887, tyskfødt amerikansk anarkist) begikk dagen før selvmord i fengselet. Saken ble senere gjenopptatt og erklært som justismord, hvoretter tre andre som hadde blitt idømt lange fengselsstraffer ble løslatt i 1893.


(4 aktivister henges)

Dybfest besøkte de dødsdømte i fengselet, og etter hjemkomsten til Norge i 1888 prøvde han å etablere et anarkistisk tidsskrift i Trondheim; «Den nye Tid», sammen med Peter Egge (1869-1959, norsk forfatter). Dybfest og Egge tok for øvrig også en tur til Paris sammen. Både Arne Garborg (1851-1924, norsk forfatter og intellektuell) og Herman Bang (1857-1912, dansk forfatter) bidro i det første nummer, men det ble med det.

I et brev til Arne Garborg, datert Trondheim 4. desember 1888 skriver Dybfest blant annet: «De har formodentlig set, hvilken Lykke Hamsun har gjort med sin ˈSultˈ. Jeg kjendte Hamsun i Minneapolis, men han gik der for en ganske almindelig Fyr, og var mest bekjent for at han i et og alt kopierede Bjørnson. Han er meget lig ham i Udseende og pyntede sig forresten op efter ham med langt Haar og Guldbriller og Kast med Hodet.» Den skarpøyde leser vil muligens påpeke at «Sult» ikke kom ut før i 1890, og det er helt korrekt. Men den «Sult» som her omtales, dreier seg om et stykke som stod anonymt i det danske tidsskriftet «Ny Jord» 1888.

På nyåret 1890 gikk Dybfest inn på et «middelskole- og artiumkursus» som Paul Bergh (1847-1890, norsk skolemann) drev på Voss. Det gikk snart opp for Dybfest at han ikke ville klare å avlegge noen eksamen, og da Bergh døde på vårparten samme år, ble skolen også oppløst. I april/mai 1890 reiste Dybfest til Kristiania, men sommeren og høsten oppholdt han seg igjen i Trondheim, hvor han arbeidet som litteraturanmelder i Dagsposten. Sin første bok «Blandt Anarkister» ble utgitt samme år i Kristiania, blant annet hans møte med Albert Parsons er skildret der. 4. desember 1890 skrev den ovenfor omtalte, ikke helt ukjente og senere nobelprisvinner Knut Hamsun (1859-1952, norsk forfatter) følgende til forleggeren Olaf Norli (1861-1959, norsk bokhandler): «Jeg har jo ingen Autoritet, ved De; men hvis mit Ord havde nogen Vægt, saa vilde jeg sige om  A r n e  D y b f e s t s  Bog, at den er som literært Produkt værdifuldere end mangen tyk Roman. Jeg læste den ombord i et Dampskib, og midt i Støjen fra Maskiner og Hjul, omgivet af pratende Mennesker allevegne, læste jeg den helt til ende, uden at se op, uden at vide hvor jeg var henne. Denne lille Bog er ialfald noget for sig selv herhjemme; den fortæller saa roligt, dens Stil er meget fin, den minder mig nærmest om et dikt i Prosa.
  Jeg forstaar ikke, at ikke andre har følt det samme overfor dette lille smukke Hefte, som jeg. Det er naturligvis ikke noget stort Værk; men der er udkommet mindst fire Romaner herhjemme bare i denne Sæson, som slet ikke har saa megen Stemning, og som paa langt nær ikke er skrevne med saa fin formel Evne, som Dybfests blodrøde Skrift. Den Mand vil nok gøre større Ting engang, hvis han stræver med det; hans første Arbejde har slet ingen iøjenfaldende Begynderfejl, - en anden Sag er det, at det er lidt smaat, hvad det vel efter Planen maate være.» Hamsuns ordlegging om den «blodrøde Skrift» hadde sitt utgangspunkt i at boken hadde blodrødt omslag med gulltrykk.


(Knut Hamsun)

Tidlig i 1891 hadde Dybfest noen måneders opphold på Hamar, hvor han arbeidet som sekretær i Oplandenes avis (senere slått sammen med Hamar Stiftstidende). Samme år kom så Dybfests roman «Ira». Etter Hamar oppholdt han seg stundevis både i Bergen og i Kristiania. Sistnevnte sted delte Arne hybel med Carl Nærup (1864-1931, norsk litteraturkritiker), og 22. mars 1892 giftet Dybfest seg med hybelvertinnen, enkefru Mathea Ella Krogh (1862-1935, født Brodahl).

Bare en snau uke før giftemålet, skjedde dramatiske ting. 16. mars fulgte Arne sin unge venn og litterat Vilhelm Solheim (1871-1892) ned til bryggene i Kristiania. Arne vinket farvel, en fløttmann rodde Solheim over til Hovedøya. Kort tid etter hørtes skudd fra øya, det viste seg at Solheim hadde skutt seg. Dagen etter selvmordet stod et dikt av Solheim i Dagbladet, og dagen etter det igjen kom Arne Dybfests nekrolog over vennen på trykk. Samtidig begynte avisene å antyde at Dybfest hadde stimulert Solheim til å begå selvmord. Politiet tok ut tiltale for å ha unnlatt å forhindre selvmordet, noe Dybfest nektet for. Avisene fortsatte med anklagene, og angrep også Kristiania-bohemen, som begge to var tilknyttet.

Det må nok ha gått mange forskjellige tanker gjennom hodet på en knapt 23 år gammel mann, som først opplever å miste en god venn, for deretter å bli hengt ut i aviser og tiltalt av politiet for å skulle ha vært medskyldig. At tankene gjorde skader på sjelen hans er, også sett i lys av senere hendelser, mer enn trolig. Og så kan man jo undre seg over hvorfor han allerede en snau uke senere giftet seg. Men kanskje han bare ville vekk fra presset han stod under, kan hende han bare ønsket å oppleve noen hyggelige stunder? Uansett dro han og hustruen til Bergen rundt denne tid, hvor de bodde hos noen venner.

Noen få måneder senere, den 7. juli (1892) druknet Arne Dybfest under en båttur utenfor Bergen. Peter Egge traff om høsten på en av de som var med. Egge gjenforteller: «Han [vennen] tilhørte en kjent familie i byen og hadde vært med på seilturen som skulle bli Dybfests siste. De var fire eller fem personer ombord. Ingen damer. Dybfest ytterst nervøs og nedstemt. Og det var for å spre tungsinnet hans at vennen hadde fått seilturen i stand. Båten var leid, og eieren, en jevn folkets mann, var den som styrte. Det var frisk bris, og den ble friskere etter hvert. De var på havet utenfor Brattholmen fyr da Dybfest og rormannen ble uenige, enten det nå var om farten eller retningen. Det kom til munnhuggeri mellom de to. Og totalt ute av likevekt som Dybfest var, langer han en ørefik til motparten. Mannen svarer på utfordringen med ordene at dette vil bli meldt, så regnskapet som Arne har med politiet, skal bli større enn det allerede er. Ikke mange sekundene etter springer Dybfest over bord. Men straks han kjenner at vannet vil kvele ham, vil han reddes. Han er meget tungt kledd, men formår likevel å holde hodet over vannskorpen. Båten som hadde sterk fart, gjør helt om for å ta ham opp, men manøvreres så klosset at baugen går rett mot hodet hans. Det får et fryktelig støt. Og da forsvinner han for godt.» Om høsten kom også Dybfests «To noveller» («En ensom» og «Den første dag») ut.

Dybfest hadde nok flere sider ved seg, for Egge skriver også: «Dybfest trodde på sine litterære evner, men ikke alltid. Tilgangen på stoff fløt ikke altfor villig. Han var ikke rik. Han skrev om seg selv, om sine erotiske opplevelser. Det er godt nok stoff selvfølgelig. Men han ville utover dette. Og ingen vet om han maktet det. Ikke han selv. Det stykke manuskript han lot etter seg, overbeviser ikke om at det har lykkes ham. Han førte kampen for tilværet så langt hans skrøpelige helbred tillot det. Han arbeidet tungt og var alle sine dager fattig, og hadde - ulykkeligvis - store krav som hans forfengelighet stilte.
  Hvem vil anklage ham for at han var født bedervet, født til å gå under? - Hvem kan anklage eplet som skinner og rødmer mellom løvet at det allerede som kart hadde en forråtnelsens flekk inne i seg?»

Kilder: Wikipedia, Norsk biografisk leksikon, «Trettiåtte brev frå Arne Dybfest og eitt frå Knut Hamsun», redigerte og kommenterte av Ove Bakken, Årbok for Trøndelag, 1969, og Peter Egge: «Minner fra barndom og ungdom», Bind 1, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, 1948.

I Henrik Ibsens kjølvann - Magnus Heinason - sjørøveren som ble halshugget - del 3


(Enkhuizen)

Det var i februar 1585 Magnus slo seg ned i den lille byen Enkhuizen nord for Amsterdam. Etter hvert slapp Magnus opp for penger, og dro til Amsterdam for å søke om kaperbrev. Som kjent var hollenderne i krig med Spania på denne tid. I Amsterdam fant Magnus frem til Maurits av Nassau (eller Maurits av Orange, 1567-1625, prins og greve, nederlandsk hærfører og politiker). Den unge prinsen hadde nettopp overtatt styringen av store deler av Nederland, etter at hans far, Vilhelm I av Oranien (1533-1584, greve av Nassau og fyrste av Oranien), hadde blitt drept året før. Magnus hadde ingen problemer med å overtale prinsen til å love ham kaperbrev, men først etter at han hadde skaffet seg sitt eget skip med kanoner, geværer, proviant og mannskap.

Kaperskip var kostbart, og Magnus hadde lite penger. Men han visste selvfølgelig råd. Han seilte til Bergen og oppsøkte sin gamle venn Hans Lindenov. Lindenov så muligheten for raske penger i kapervirksomheten, det var sjørøvere over alt. Det ikke Lindenov kunne skaffe av penger, fikk man låne hos den rike Jørgen Styckning på Tyskerbryggen. Ikke lenge etter kunne Magnus seile sørover igjen med sin 110 tonn store skute «Svanen». 7. juni 1585 fikk han utlevert sitt kaperbrev i Middelburg i Zeeland. Oppdraget han fikk var å delta i krigen mot Spania og oppbringe alle spanske skip han kom over i nederlandske farvann. Først måtte Magnus skrive under på en erklæring at han ikke skulle volde nederlenderne noen skade, og som garantister fikk han tre av sine bekjente til å kontrasignere. Pussig nok var den første sjøkamp han kom ut i med et engelsk fartøy som angrep et mindre skip som fulgte hans eget. Dette fikk Magnus til å vende sitt hat mot engelskmenn, som på denne tid heller ikke var særlig populære i Nederland. I juli 1585 støtte Magnus på et svært engelsk skip fullastet med stykkgods på vei fra London til Hull. Han fikk bordret skipet, og førte det til Orknøyene hvor den verdifulle lasten ble lempet over i «Svanen». Med unntak av et par matroser som Magnus drepte ved kapringen, lot han resten av besetning reise hjem igjen. Selv dro han til Bergen, og lasten representerte en verdi på rundt 10000 daler, så det ble feiring på de tre kompanjongene Magnus, Hans Lindenov og Jørgen Styckning. Så mye mer om Magnus' kapervirksomhet i årene mellom 1585 og 1587 er ikke kjent, men han skal ha tatt sitt bytte hvor kan kunne finne det. Han angrep spanske, engelske, og til og med danske fartøyer. Men han holdt sitt løfte om aldri å la noe hollandsk skip lide overlast.

I Danmark var nok ikke kong Frederik 2. så veldig opptatt av Magnus lenger. Men Christoffer Valkendorf hadde ikke glemt. Han foretok nye undersøkelser om forretninger på Færøyene og om turen til Grønland. Etter å ha savnet inn nye opplysninger og bevis fra vitner, og tidligere forsmådde kompanjonger av Magnus, fikk han overbevist kongen om at Magnus var en kjeltring. Vinteren 1586 fikk Hans Lindenov brev om at han måtte få Magnus til å innfinne seg på kommende herredag i København den 3. juni 1586. Utrolig nok dukket Magnus opp. Christoffer Valkendorf la frem en rekke dokumenter, og argumenterte i en lang prosedyre om Magnus' mange bedragerier med stor beviskraft. Magnus hadde ingen dokumenter, men talegavene hans var i behold. Han avfeide alle påstander som løgn. Om kvelden samme dag falt dommen. Det dokumentariske materialet var for løst og svakt til at man kunne gi noen fellende dom. Christoffer Valkendorf hadde gått på nok et nederlag, mens stemningen om bord i «Svanen» var sikkert atskillig bedre da Magnus satte seil mot Enkhuizen, hvor han mottok nye ordrer fra Maurits av Nassau.


(Maurits av Nassau)

Under tiden i Nederland, hadde Magnus sannsynligvis latt sin kone Sophie bli igjen i Bergen, støttet av Hans Lindenov. Men i 1587 ble Lindenov avsatt som lensherre, og flyttet i mai til Danmark. Det er trolig at Sophie da ble med, og fant et oppholdssted i Ålborg. Den 19. juni 1587 brøt Magnus opp fra Holland, dro til Danmark (han var jo nå en fri mann) og tok med seg Sophie til Hans Lindenovs herregård Ørslev Kloster i Viborg amt. Selskapet Hans Lindenov og Magnus Heinason, som snart ble utvidet til å omfatte en del ålborgske kjøpmenn gjorde nå strålende forretninger. «Svanen» gikk i rute mellom Bergen og Amsterdam, og hentet ogå salt fra Spania. Magnus kjøpte også det store koffardiskipet «Samson» av Ludvig Ludvigsen Munk (1537-1602, dansk-norsk embetsmann og greve), herren til Ørumgaard i Veile amt. Skjønt, kjøpte og kjøpte, Magnus «glemte» å betale. Selskapet hadde også flere skip i København.

Juletid 1587 dro Magnus ned til slottet Handerslevhus i Sønderjylland, hvor hans trofaste støttespiller kong Frederik 2. oppholdt seg. Kongen var nå ganske redusert, årevis med hard drikking hadde tæret på kreftene. Magnus hadde selvfølgelig et formål med besøket. Han fortalte kongen at han gjerne ønsket å få et len - øyen Egholm innerst i Limfjorden, bare et par kilometer fra Ålborg. Kongen var lutter øre, og selv om noe dokument foreløpig ikke ble satt opp, kunne kaperkapteinen forlate slottet som lensherre.

I mars 1588 dro kongen til sitt yndlingsslott Antvorskov på Sjylland for å samle krefter. Han var trett. Selv om det bare var noen få hoffmennesker på slottet, skrev han få uker før sin død til Christoffer Valkendorf og rekvirerte mellom 450 til 600 helflasker vin. Daglig! Frederik 2. var 54 år da han døde 4. april 1588, hans kone og kusine Sophie av Mecklenburg (1557-1631) som var 15 år da han giftet seg med henne, var 31 år. Etterkommeren skulle bli Christian IV (1577-1648), et av parets syv barn.


(Sophie av Mecklenburg)

Noen uker før kongen døde fikk Magnus tillatelse til å gjøre en seilas til Færøyene, for (igjen) å innkreve gammel gjeld. På reisen skal han ha kapret et engelsk fartøy som tilhørte kjøpmannen Sante Joen, en kar som Magnus hadde støtt borti før da han hadde handelsretten på Færøyene. Magnus førte skuta til Bergen hvor han solgte både skipet og lasten. Det ble slutten på Magnus' mange eventyr.

Tilbake i Ålborg forsommeren 1588 var det inntruffet politiske endringer. Frederiks arvtager, Christian IV var bare elleve år, så en formynderregjering bestående av fire riksrådsmedlemmer ble utnevnt. En av disse var Magnus' gamle fiende, Christoffer Valkendorf. Magnus eide imidlertid frekkhetens nådegave. Han fikk offisielt fastslått at han skulle få Egholm i Limfjorden som len. Han fikk også formynder-regjeringen til å godkjenne at han fikk utlevert en del tømmer som den nye lensherren på Bergenhus, Nils Bild, hadde beslaglagt på grunn av forholdet til Margrethe Gyntersberg.

Det som skulle felle Magnus var en gammel affære fra England. Christoffer Read, en av eierne av skipet som Magnus kapret i 1585 hadde gjentatte ganger klaget til dronning Elizabeth I av England (1533-1603, egentlig Elizabeth Tudor) over tapet av lasten. Midtsommeren 1588 ble et engelsk gesandtskap sendt til Helsingør for å kreve erstatning. På Kronborg slott var både Christoffer Valkendorf og Magnus til stede. Magnus sjarmerte engelskmennene i senk, han fikk dem til og med overbevist om å få den engelske gesandt Daniel Rogers til å avlegge et besøk på øya Hveen, hvor den berømte astronomen Tyge Brahe (1546-1601, dansk vitenskapsmann) nylig hadde anlagt observatoriumet Stjerneborg på sitt slott Uranienborg. Besøket endte med at engelskmennene skulle reise videre til København, mens Magnus skulle ordne noen forretninger og slutte seg til dem senere. Magnus gjorde som vanlig, han seilte seil og forsvant.

Christoffer Valkendorf ble rasende, og sendte et langt brev til lensherre Nils Bild i Bergenhus, hvor han ga beskjed om at den unnslupne skulle forvares om han kom over ham. Senere ble det også gitt ordre om at «Samson», som Magnus aldri hadde betalt for, skulle beslaglegges. At Magnus hadde bestemt seg for å legge til kais i Bergen virker litt merkelig, han måtte visst at Valkendorf var etter ham. Men det var uansett nettopp det han gjorde, han ble straks lagt i lenker, og beslagleggelse av skip, eiendeler og gods fulgte. Det ble også et av hans skip som anløp Ålborg, og det samme skjedde med «Svanen» som kom med salt fra Spania til Helsingør. 3000 daler i kontanter i Bergen ble også fratatt ham.


(København slott)

Høsten 1588 ble Magnus Heinason transportert til København og anbrakt i det beryktede «Blåtårn» på København slott, navnet hadde det fått etter sitt blytak. Valkendorf presset på for å få saken opp omgående, i stedet for å vente til «herredag» året etter, og i september 1588 måtte Magnus Heinason igjen forsvare seg. Utrolig nok klarte han å kjøpe seg en seks uker frist til å skaffe penger som skulle erstatte den forsmådde Christoffer Reads tap. Julen 1588 kunne Magnus derfor oppholde seg på Hans Lindenovs Ørslev Kloster. Hans Lindenov sørget for å skrive brev som nådde rådhusretten omtrent da den skulle tre sammen i begynnelsen av januar 1589. Det ble hevdet at fristen som var innvilget ikke var tilstrekkelig, og siden Lindenov også var blitt implisert, var også hans velferd på spill, og saken måtte utsettes. Dette ønsket selvfølgelig Christoffer Valkendorf for all del å unngå, Magnus hadde sluppet unna for mange ganger. Og uheldigvis for Magnus var to av regjeringsrådene blitt forhindret i å være til stede i retten, tilbake var det bare Christoffer Valkendorf og admiral Peder Munk (1534-1623, dansk marineoffiser og riksmarskalk), som sammen med Københavns borgermester og hans råd som ble Magnus Heinasons dommere.

Hans Lindenovs brev fikk ingen virkning. Christoffer Valkendorf ba Magnus gi en skriftlig redegjørelse for sitt økonomiske forhold til Lindenov. Brevet ble sendt til Lindenov sammen med en melding om at den engelske fullmektig, Thomas Umfredt, nå krevde en avgjørelse. 16. januar 1589 trådte dommerkollegiet sammen, og Mogens Heinason ble dømt til døden ved halshugging. Bare to dager etter ble dommen eksekvert. Da bøddelen ville knytte et tørkle over hans øine, sa han freidig: «Nei, jeg har sett så mange klinge før. Jeg er ikke redd. Og det skal heller ikke du være!»

Rettsaken i København hadde vært samtaleemne i måndesvis. Og blant folket hadde Magnus sympati, snart slo opinionen om. Utfallet, dødsdommen, måtte være et justismord! Og som Christoffer Valkendorf nok visste, før en dom av denne art ble eksekvert, måtte den først ha vært appellert til rikenes høyeste domstol, herredagen, og at den alene kunne dømme Magnus Heinason til døden.

Hans Lindenov gikk til angrep. Han krevde at rådhusretten skulle sende ham kopi av domsakten, noe som ble avslått. Da skrev han til de to fraværende riksrådene, og tok ut stevning for neste herredag mot Christoffer Valkendorf for hans opptreden, og han fikk enken, Sophie Gyntersberg i Ålborg, til å saksøke Valkendorf for mordet på hennes mann.

Det ble ikke holdt herredag i 1589, partene fikk således god til å forberede seg. Mens Magnus var blitt folkehelt, gikk Christoffer Valkendorf fra å være en av statens mest ansette menn, til nå å bli en av landets mest upopulære personer. I juli 1590 kom riksrådene, den trettenårige Christian IV og enkedronning Sophie til herredagen på Koldinghus. Lange forhandlinger fulgte, men 6. august 1590 undertegnet Christoffer Valkendorf forliksavtalen riksrådet hadde avfattet. Valkendorf ble levnet lite ære: Først måtte han forplikte seg til å overlevere til Sophie Gyntersberg dokumentet som inneholdt rådhusrettens dødsom over hennes mann. Dommen selv skulle kjennes død og maktesløs. Dernest skulle Magnus Heinasons lik graves og bringes fra Sankt Nikolai kirkegård til det sted Sophie måtte ønske, Christoffer Valkendorf ble også dømt til å betale en erstatning til enken, barna og Hans Lindenov, som førte saken, på 2000 riksdaler.

Det skal sies at Christoffer Valkendorf ikke bare påtok seg betingelsene, han betalte til enken det dobbelte av det han ble dømt til, han ga almisser til fattige, og forsvarte til din død enken og dennes barn. Dommen fikk også andre konsekvenser for Valkendorf. Han mistet stillingen som rentemester, og måtte tre ut av formynder-regjeringen. Den avdøde Magnus Heinason ble ført til Hans Lindenovs gods, Ørslev Kloster, i en slags triumfferd. Kisten ble forsynt med en bronseplate med innskriften «Herunder hviler den ærlige Magnus Heinessøn», ikke helt i tråd med virkeligheten. Sophie Gyntersberg giftet seg senere igjen, men med hvem vites ikke.


(Ørslev kloster)

Saken var allikevel ikke helt ute av verden. Christoffer Read hadde ennå ikke fått erstatning for sitt tap for lasten på skipet Magnus Heinason kapret tilbake i 1585. Read rettet sitt skyts mot formynder-regjeringen, men de nektet naturlig nok å betale skadeserstatning for en påstått forbrytelse som de hadde intet med å gjøre. Dokumentkrigen drøyde ut i flere år, Read stevnet etter hvert også Sophie Gyntersberg og den mann i Bergen som Magnus hadde overlatt den kaprede lasten til. Read kom ingen vei. Men i oktober 1597 fikk han støtte fra uventet hold. Hans Lindenov sendte Read et brev hvor han ga beskjed om at han godt kunne rette sitt krav til ham, han var klar til å møte i retten når som helst!

Hans Lindenov hadde om mulig bedre talegaver enn Magnus Heinason, og på herredagen i juli 1. juli 1598 ble Christoffer Reads krav om erstatning på 14,350 riksdaler nedsablet. I stedet fikk Hans Lindenov medhold i sitt motkrav om tort og svie han hadde blitt voldt. Stakkars Christoffer Read ble kastet i fengsel og truet med dødsstraff. Han lyktes å flykte og vende tilbake til England, med tomme hender, 14 år etter skipet hans ble kapret. Lindenov var nok mere fornøyd.

Christoffer Valkendorf kom etter hvert tilbake i regjeringen, i april 1596 ble han fast medlem av riksrådet. Juni samme år ble han utnevnt til rikshovmester, en stilling han innehadde til sin død i 1601. På slutten av 1770-tallet, rundt 200 år etter Magnus Heinasons mange eventyr, falt arveprins Frederik VI (1768-1839) på å lage et panteon av berømte dansker, nordmenn og holstenere. Ikke mindre enn 54 æresstøtter i marmor ble reist ved Jægerspris slott ved Frederikssund på Sjelland. Christoffer Valkendorf var ikke blant berømthetene som ble minnet, men det var Magnus Heinason! Som om ikke det var nok, året etter panteonen stod ferdig, i 1783, ble det første bind av verket «De paa Jægerspris ved Mindestene hædrede fortjente Mænds Levneds-Beskrivelser» utgitt, hvor hele åtte sider ble ofret mannen som hadde vært «Sørøvernes skræk» og Nordsjøens mest erfarne sjømann. Riktignok stod det at han «var hengiven til drikk», at han var en «kjetter» og «blodskam-bedriver», men det ble forklart ved hans «første oppbrusende manndom» og at han bodde i den «fordærvede stad Bergen»!

Kilder: Wikipedia, Einar Østvedt: «Mogens Heinessøn - et Ibsenskuespill som aldri ble skrevet», Olaf Rasmussens Forlag, Skien, 1969.

For første innlegg, klikk her. For forrige innlegg, trykk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her.

#Ibsen

I Henrik Ibsens kjølvann - Magnus Heinason - sjørøveren som ble halshugget - del 2

I sin ungdom, da han bodde hos sine foreldre i Nordland, var Magnus gjest hos adelsmannen Axel Gyntersberg (ca. 1525-1588), som bodde i Brønnøy prestegjeld på Helgeland, en ikke så lang seilas fra Rødøy. Han hadde ikke mindre enn seks døtre, og Magnus brakte den ene, Margrethe, i ulykken og giftet seg i 1582 med en annen, Sophie. «Ulykken» med Margrethe ble holdt skjult for foreldrene, da hun fikk reise til en moster. Her fødte hun barnet, som ble begravet i stillhet. Et par år før Magnus kom tilbake fra Grønlandsferden, giftet Margrethe seg med lagmannen på Steigen i Nordland, Peder Hanssøn (også kjent som Peder Hansen Schønnebøl, ca. 1530-1609/1610). Og bare en uke etter Magnus' hjemkomst i 1581 bekjente Margrethe ovenfor sin mann at hun hadde fått barn med Magnus. Hanssøn fikk Margethe til å tilstå også ovenfor sin far, og så ble saken rapportert til myndighetene.

Men Magnus var ikke tapt bak en låvedør. Han fikk Hans Lindenov til å arrestere Peder Hanssøn og forbød hans kone å forlate huset, som også Axel Gytersberg eide. Ryktene gikk. Og det var på denne tiden Magnus skulle inngå bryllup med Margrethes søster Sophie, på Bergenhus festning. Og dette var vel noe av bakgrunnen for Margrethes bekjennelse: Hun var klar over de rettslige konsekvenser det ville få under datidens rettsbegreper dersom ekteskapet kom i stand. Etter lovens bokstav ville Magnus Heinason og Sophie Gyntersberg, dersom de giftet seg, gjøre seg skyldige i incest, blodskam, eller det som ble kalt «kjetteri». Straffen var døden.

Magnus brydde seg ikke om å ha blitt stevnet av Axel Gyntersberg. Han avviste alle beskyldninger, og Lindenov foreslo at han skulle avlegge ed på at han snakket sant. Magnus bekreftet dette ovenfor rettens menn og gikk så opp til dommerbordet, la sin hånd på bibelen og svor ved den evige og avmektige gud at han aldri hadde «beligget» Margrethe Gyntersberg. På grunn av bevisets stilling kom man ikke videre. Utfallet vakte sensasjon og forargelse, og den stakkars Margrethe ble sperret inne på Bergenhus festning på grunn av de ærekrenkende beskyldningene. Kort etter dro Magnus igjen til Danmark for å avlevere rapport om Grønlandsferden til kongen. Møtet fant sted på Frederiksborg slott, og på tross av at den famøse rettsaken i Bergen, og Magnus' tvangsutskrivning av matvarer og mannskap til Grønland var godt kjent, våget Magnus å be om at han fikk beholde privilegiumet om handel mellom Bergen og Færøyene. Kongen svarte at Christoffer Valkendorf allerede gransket saken, men på tross av at han hadde (nok en gang) foreslått at det skulle fratas, inngikk kongen et kompromiss: Handelen skulle deles mellom Magnus, den kongelige faktor i Hamburg, Joachim Thim og den danske kjøpmannen Jørgen Kyd. Retten ble gitt for fem år, og avgiften skulle nå innbetales til Valkendorf.


(Christoffer Valkendorf)

Magnus dro fornøyd hjem til Bergen, hvor han ankom ved juletider 1581. I mellomtiden hadde familien Gyntersberg foretatt visse undersøkelser. Axel Gyntersberg hadde forsøkt å overtale Margrethe, som fremdeles satt på Bergenhus, til å frafalle sin klage. Men hun ville alt annet enn å tie, hun forlangte at lensherren, Hans Lindenov, skulle oppsøke stedet på Rødøy hvor barnet hennes var begravet, og der fant man da også et barnelik. Men Hans Lindenov fant en utvei: Han arrangerte tilgang for en av Margrethes brødre til fengselet, hvor hun ble tvunget med vold til skriftlig å erklære at historien hennes var diktert av hennes mann, Peder Hanssøn, motivert av hatet til Magnus. Barnet var slett ikke hennes!

Lindenov tok også initiativ til bryllupet mellom Sophie og Magnus den 25. februar 1582. Det fant sted på Bergenhus, bare et par værelser fra der Margrethe satt i fengsel. Men Margrethe var ikke helt knekt. Hun la frem en erklæring hvor hun gjentok sin påstand, og gjorde rede for hvorledes hun var blitt tvunget av sin bror til å fornekte sannheten. Da Magnus fikk høre om dette, fulgte han rådet til sin venn og juridisk erfarne Hans Lindenov, og ba i et brev til kongen om å få saken gjenopptatt for en ny domstol. Utgangen ble at både Magnus og Peder Hanssøn ble innkalt til å møte for kongens domstol 11. november 1582. Dagen kom og riksrådet med kongen i spissen satt samlet på Skanderborg. Men Magnus møtte ikke opp, han hadde seilt mot Hamburg, hvor han oppholdt seg sammen med kompanjongen Joachim Thim! Som forklaring på hvorfor han ikke hadde møtt, sendte han beskjed om at han ikke trodde riksrådet ville felle en upartisk dom.

Christoffer Valkendorf var mektig forbannet over at skurken nok en gang hadde kommet unna, og foreslo at Magnus skulle bli dømt in absentia. Han beslagla alt Magnus eide i Bergen og København. Men kongen kom nok en gang Magnus i møte, og sendte brev til Hans Lindenov, hvor han instendig ba ham få Magnus til å møte i retten. Og Magnus kom, et improvisert rettsmøte ble holdt 25. januar 1583. Magnus møtte riktignok ikke opp første dag, men dagen etter stilte han med ikke mindre enn 28 dokumenter som skulle peke mot at han var uskyldig på absolutt alle punkter. Peder Hanssøn og Axel Gyntersberg argumenterte harmfullt mot dette, men Margrethe kunne ikke vitne, hun hadde brutt sammen på legeme og sjel. Christoffer Valkendorf fikk mobilisert tre (!) prester til nok en gang skriftlig erklære at hun var hellig overbevist om at Magnus var far til det barn hun hadde født og begravet i hemmelighet. Det stod også at den erklæring hun hadde avgitt til sin bror under fengels-oppholdet i Bergen var løgn, og avtvunget med makt. Brevet vakte sensasjon i retten, og Peder Hanssøn, som var anklaget av Magnus for å ha avgitt falskt vitnemål, ble frifunnet. Men Magnus ga seg ikke. Han hevdet at den dom som ble avgitt i Bergen ikke var anket inn for de danske domstoler, og at frikjennelsen av Hanssøn var foretatt av en improvisert domstol. Han krevde derfor at en endelig dom måtte felles av en rett der samtlige riksråder var til stede. Rettsmøtet ble hevet, Magnus var igjen en fri mann. Og kongen sto ham bi, den beslagte eiendom ble frigitt, og kongen ga beskjed til Christoffer Valkendorf om at regnskapene for handelen på Færøyene var helt i orden!

Christoffer Valkendorf trodde ikke mye på dette, og foretok atter nye undersøkelser på Færøyene, som avdekket omfattende svindel. Da han hadde samlet nok beviser, innkalte han Magnus og flere av hans hjelpere til forhør i København. Magnus stilte pussig nok opp, bedyret sin uskyld, og fikk sine medarbeidere til å vitne på at alle beskyldninger mot ham var løgn. Valkendorf ga seg imidlertid ikke. Han befalte Magnus & Co til å møte for «borgermestre og rådmenn her i København at høre dem i rette». Magnus skjønte han nå ville bli dømt, og da dagen kom hadde han allerede seilt av gårde med kurs for Bergen.


(Bergenhus festning/slott)

Nå var også kong Frederik 2. blitt sur. I april 1583 sendte han brev til Hans Lindenov om at Magnus skulle holde seg unna Færøyene, og at han skulle stå til rette for sine lovbrudd. Men Magnus bare overleverte til Hans Lindenov det kongelige privilegiebrev av 1. november 1581 om eneretten til handel på Færøyene i 5 år. Videre arrangerte Lindenov, etter kongens ønske, til møte med byens høyeste myndigheter på Bergenhus. Vitner, venner av Magnus, fortalte det motsatte av hva Christoffer Valkendorf hadde funnet ut, alle beskyldninger om svindel på Færøyene var falske. Magnus kunne forlate tingstuen som sakeløs mann.

Ikke nok med det, Magnus ga blaffen i kongens forbud og reiste til Færøyene for å hilse på sin halvbror, lagmannen Jon. I mellomtiden hadde imidlertid Christoffer Valkendorf fått Jon avsatt på grunn av sin medvirkning i Magnus' tvilsomme affærer. Men Magnus visste råd, brødrene fikk kalt inn til folkemøte i Torshavn 25. juni 1583. Også to utsendinger fra kongen var til stede. På tross av sine handlinger hadde brødrene nok mer sympati hos lokalbefolkningen enn de danske sendebud, og både Jons og Magnus' appeller førte til at de fikk skriftlige attester fra alt som var av fremtredende menn, at de fremstod med plettfri vandel. Magnus seiret nok en gang.

Christoffer Valkendorf ga seg imidlertid ikke, han gjennomførte enda flere undersøkelser på Færøyene, fikk lagrettemenn og 25 andre stevnet til tings, hvor de innrømmet at Magnus hadde tvangsutskrevet varer for 200 riksdaler, og at pengene aldri var blitt betalt tilbake. Magnus dro i mellomtiden hjem til Bergen, hvor han også ble stevnet av sine medeiere i de to skip han hadde rekvirert til Grønlandsferden. Magnus stod rank og sleip som en ål og avviste alle anklager. Retten brøt opp uten resultat, påstand stod mot påstand.

Vinterstid 1584 dro Magnus igjen til Danmark og oppsøkte kongen på Skanderborg slott. Magnus ønsket å overtale ham til å gjeninnsette halvbroren Jon som lagmann og, ikke overraskende, gjenvinne sin enerett sammen med sine to kompanjonger fra 1581. Kongen lyttet, lot seg sjarmere, og skrev brev til Christoffer Valkendorf hvor det gikk frem at han så seg enig i Magnus' ønsker. Valkendorf ble nok en smule forbauset over innholdet, som fikk det til å fremstå som en korreks ovenfor ham, mens sjørøverkapteinen fremstod med glorie rundt hodet. Christoffer Valkendorf forfattet et fyldig motsvar om både Magnus', Jons og Hans Lindenov mange handlinger, det ble sendt med ilbud til kongen. Denne gang fulgte han rentemesterens råd. Jon forble avsatt, Magnus mistet sine privilegier, og Hans Lindenov ble tilsendt Valkendorfs brev om hans overfladiske og mistenkelige rettssak i Bergen mot Magnus Heinason. Hans Lindenov ble rasende og i svarbrevet til kongen hevdet han at Christoffer Valkendorf umulig kunne kjenne til alle detaljene i rettssaken. Og kunne kongen tvile på at han, som innehadde et av monarkiets høyeste embeter, ikke ville handle etter kongens vilje?


(Skanderborg slott)

Kongen ble usikker, og som vanlig valgte han letteste utvei. Han lot saken ligge i bero. Men så skulle saken om Magnus' incestuøse forhold til Margrethe tas til behandling. I begynnelsen av juli ble retten satt på Antvorskov slott, utenfor Slagelse på vestkysten av Sjelland. Men Margrethe var ikke til stede, Lindenov hadde fått henne flyttet fra Bergenhus til Malmøhus slott, hvor hun lå syk og vergeløs og ventet på døden. Hans Lindenov tok ordet først og sa at det var Peder Hanssøns beskyldning om at han hadde sørget for å ha presset ut en falsk erklæring ut av Margrethe som hadde fått Lindenov til å overføre Margrethe til et nytt fengsel. Han la også skylden på Axel Gyntersberg, Lindenov hadde bare etterkommet hans anmodning om å bringe henne i sikkerhet på Bergenhus, han hadde aldeles ikke fengslet henne. Peder Hanssøn erklærte at alt Hans Lindenov hevdet var bare nederdrektig løgn. I dommen fant man ikke noe entydig bevis for at Hans Lindenov løy. Han hadde altså seiret. Noen dager før rettsaken hadde det gått rykter om at pesten hadde kommet til Odense. Og da møtet igjen ble satt for å behandle tvisten mellom Magnus og Peder Hanssøn om blodskammen, fant man at Magnus hadde stukket av. Under forvirringen i Odense om pesten hadde han seilt av gårde. Kongen og riksrådene var målløse.

Noen måneder senere skrev Magnus til kongen at årsaken var at han fryktet at han «med urette skulle bli besverget». Men under oppholdet i Odense hadde han hørt at Christoffer Valkendorf og andre riksråder denne gang ville stemme for å få ham dømt. Kongens trofasthet og tro på eventyreren stod utrolig nok fast, 22. desember 1584 skrev han et brev til Magnus Heinason som ga ham fritt leide til å komme hjem og føre sin sak for neste «herredag», som ble holdt en gang i året. Magnus mottok brevet i Holland, hvor han skulle oppholde seg de neste tre årene. Han skjønte at Christoffer Valkendorf aldri ville tilgi ham, uavhengig av kongens støtte.

Kilder: Wikipedia, Einar Østvedt: «Mogens Heinessøn - et Ibsenskuespill som aldri ble skrevet», Olaf Rasmussens Forlag, Skien, 1969.

For første innlegg, klikk her. For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her.

#Ibsen

I Henrik Ibsens kjølvann - Magnus Heinason - sjørøveren som ble halshugget - del 1

Magnus Heinason (også kjent som Mogens Heinessøn, 1545-1589, færøyisk sjøfarer, handelsmann og kaper)

Jeg ble visst ikke helt ferdig med Henrik Ibsen. Og han på sin side fikk aldri skrevet ferdig det påtenkte skuespillet om eventyreren som ble halshugget. Det var sannsynligvis i 1863 at Ibsen først hørte om sjørøveren, antagelig gjennom sine venner fra «Det lærde Holland» under Paul Botten-Hansens (1824-1869, norsk redaktør, boksamler og arkivar) veiledning. Ibsen skrev samme år et to-siders manuskript («Optegnelser om Magnus Hejnessøn». Uddrag af ˈNorske Registranterˈ»), men noe særlig videre kom han ikke. Men så sent som i 1870 skal han ha hatt det i tankene, og omtalt Heinessøn under et besøk hos Carl Rosenberg (1829-1885, dansk litteraturhistoriker) i København i juli måned.

I 1534 la Heine Jonssøn (1514-1576, den første lutherske prest på Færøyene) fra Bergen ut fra Vågen sammen med fem-seks andre studenter i en liten båt med seil og årer. Målet var Sunnmøre, men de ble overrasket av en storm, og først syv dager senere så de land. De hadde havnet på Sandøy, en av de sørlige øyene på Færøyene. Etter dette ble han kalt Heine Havreki, eller Havrekstr - han som hadde drevet inn fra sjøen.

Heine ble kjær i en lokal jente, Herborg Arnbjørnsdatter, og de giftet seg i 1540, som de fikk sønnen Jon (1541-1602, færøyisk lagmann) med, men konen døde allerede i 1542. Heine dro deretter tilbake til Bergen, hvor han traff igjen en ungdoms-kjæreste, Gyrid Arnbjørgsdatter Gran. Hun ble Heines andre kone og fulgte med ham tilbake til Færøyene, hvor han betjente sitt presteembete på Østerøy.

Da Magnus ble født 4. mars 1545 i Oyndarfjørður på Færøyene, var det urolige tider i Europa. Ikke siden vikingtiden hadde et hundreår med villskap og ugudelighet, lovløshet og sjørøveri rådd grunnen som da. Det var anarkiets tid. Selv om det var urolige tider rundt om i Europa, vokste Magnus opp i trygge kår. Foreldrene var høyt ansatt, og fra barnsben av fulgte han med faren på utallige embetsreiser til alle deler av øygruppen. Etter en stund fikk faren hjemlengsel, og i 1566 fikk han et prestekall på Rødøy i Nordland. Magnus dro senere til Bergen, hvorfra han seilte til og fra Færøyene med varer. Det fortelles at Magnus på sin tredje reise til øyene ble angrepet og plyndret av sjørøvere.

På denne tid var hollenderne i strid med Spania (i en krig som skulle vare i 80 år), og Mogens gikk i hollandsk krigstjeneste. Om Nederland-oppholdet er lite kjent, men han skal ha blitt en berømt «sjøhane». Man vet imidlertid at Magnus var tilbake i Bergen i 1578. Før dette hadde det imidlertid skjedd endringer i handelen mellom Bergen og Færøyene. Regelen hadde tidligere vært at den danske kongen (Frederik 2., 1534-1588, grunnleggeren av Fredrikstad) forpaktet bort handelen til en kjøpmann eller et handelsselskap, som hadde ansvaret for at kongen fikk de fastbestemte avgifter. I 1574 ble imidlertid Christoffer Valkendorf (1525-1601) utnevnt til rikenes rentemester, tilsvarende vår tids finansminister. Han hadde merket seg at ordningen med forpaktning hadde ført til misbruk i stor stil, og fikk drevet gjennom at Færøyene skulle beseiles for kongens egen regning.


(kong Frederik 2)

Ikke lenge etter Magnus kom til Bergen (den gang Nordens største by) reiste han til København for å møte kong Frederik 2. Pågangsmotet var det ikke noe å si på, og han fikk overtalt kongen til at han kunne få seile over til Færøyene en eneste gang for å innkreve en gammel gjeld. I bevillingen datert 17. april 1578 heter det at kongen av «synderlig gunst og nåde har unt og tillatt» Magnus den rett han søkte om, «dog så at han skal unne oss den vare han der bekommer for det kjøp som gjelder der på landet. Og etterdi vi heretter selv akter å la beseile landet, skal hermed være ham forbudt noe yttermer hos bøndene å uttinge, men alene innkreve det som ham til denne dag skyldes der på landet.»

Magnus dro straks avgårde, og tok inn hos sin halvbror, lagmann Jon. Magnus hadde et helt annet formål med reisen enn det han hadde fortalt kongen. Han fartet rundt om i landet, og fikk i løpet av kort tid bygget opp en massiv opinion mot den nye handelsordningen. Målet var å gjeninnføre den gamle. En færøyisk deputasjon ble først sendt til Koldinghus slott for foretrede hos kongen, og i 1579 dukket også Magnus opp, for igjen forsøke å sjarmere kongen. I et kongebrev datert 4. februar 1579 sa Frederik 2 seg villig til å oppgi sin enerett til å besørge handelen på Færøyene og på visse betingelser overføre den til Magnus Heinason. I deklarasjonen stod det blant annet at regnskap over de varene som ble ført ut fra Bergen, skulle til enhver tid forelegges «vår mann, tjener og embetsmann på vårt slott Bergenhus, Oss elskelige Hans Lindenov».

Det siste hadde nok ikke Magnus noe i mot, Hans Lindenov (?- 1620 eller 1622, dansk kaper) var nemlig en gammel kjenning av Magnus fra Bergenstiden. Det gikk som det måtte. I stedet for å føre kontroll med skipperen, gikk de i hemmelig kompaniskap, og sammen opprettet de et handelsselskap. Fogden som skulle bringes til Færøyene hvert år for å ha tilsyn til regnskapene, regnet de med å kunne bestikke, og også lagmann Jon skulle få sin del av utbyttet. Men i København satt Valkendorf og fulgte med, helt sikkert misfornøyd med at hans nyordning var omstyrtet.

Sommeren 1579 var Færøyene utsatt for stadige plyndringer. Da Magnus på en av sine første reiser til hjemlandet landet i Torshavn, fikk han høre om en skotsk fribytter som hadde vært der og tatt med kongens skattepenger og en hel del varer. Magnus fikk sammen med halvbror Jon, prosten og noen prester til å sette opp en fiktiv kalkyle over verdien av tyvegodset og avgi ed på at verdiansettelsen var riktig. Verdien på 350 færøyske gylden, et meget stort beløp, var tatt rett ut av luften. Den korrupte danske fogden, Mads Poulsen, ble lovet en del av utbyttet. Da erklæringen kom inn til København, fattet Christoffer Valkendorf ugler i mosen, men siden han var uten bevis, nøyde han seg med å nekte fogden kvittering for regnskapet. Da Magnus fikk høre om det, reiste han nok en gang til kongen, denne gang til slottet Marselisborg i nærheten av Århus. Magnus satte på sjarmoffensiven og argumenterte for at det var urimelig at han skulle betale skatt for de varene sjørøverne hadde forsvunnet med. Han la også frem en skriftlig søknad for kongen om å få tillatelse til å utruste sitt skip på militært vis, slik at han kunne kapre opp sjørøvere og få dem dømt for domstolene i Danmark. Frederik 2 ga ham tillatelse til det siste, men inngikk et kompromiss om den andre problemstillingen, han ga avkall på halvparten av skatten Valkendorf hadde krevd for de stjålne varene.

Kongen ga Magnus enda en innrømmelse: Han gav ham fullmakt til å angripe hollandske og engelske handelsskip som prøvde å drive handel med russerne ved å benytte leden rundt Nordkapp. Kaprede varer skulle deles likt, halvparten til kronen, resten til Magnus. Og kronens andel skulle tas hånd om av lensherren på Bergenhus, nemlig Magnus' kamerat Hans Lindenov!!

Fra våren 1580 startet Magnus sine bedrifter og korstog mot andre sjørøvere. Mannen som hatet sjørøverne var selv blitt en! Snart gikk det gjetord om Magnus' streiftog rundt norskekysten og på det åpne hav. Mannskapet bestod av løslatte forbrytere, fribyttere fra forskjellige land, men også unge eventyrlystne norske og danske menn. Tiden nærmet seg for regnskap til København over varehandelen han hadde drevet. Men det hadde han jo ikke ført mye av, han hadde drevet regulære plyndringer, og verst hadde det gått ut over de han skulle hjelpe - færøyingene. De hadde da også klaget til kongen, som lot saken gå videre til Valkendorf. Men igjen kom Magnus rentemesteren i forkjøpet, han heiste seil og dro til København.

oppholdt kongen seg på Skanderborg slott i Jylland. Magnus fortalte selvfølgelig en helt annen historie enn færøyingene, det var ham som var den skadelidde, sjørøvere hadde stjålet hans varelagre, han hadde blitt tatt til fange osv... Kongen ble overbevist og ga Magnus løfte om å beholde enehandelen på Færøyene. Begge var glade i å drikke, så det er ikke helt utenkelig at kongen lot seg overbevise under de daglige «drikkelag». Men Magnus fikk mer, under oppholdet vinteren 1581 tilbød han nemlig seg å gjenoppdage Grønland! Og kong Frederik 2 ga sitt medhold, Magnus skulle dessuten bruke sine egne to skip, så det ville ikke koste kongen noe.

Magnus visste hvordan han skulle skaffe penger. Før han reiste ut fra København kjøpte han femti tønner dansk øl, og da han ankom Færøyene solgte han det til de tørste færøyingene som førsteklasses rostockerøl til femdobbelt pris. Magnus fortalte også beboerne at kongen hadde befalt at de skulle stå for matvarer og forsyninger, og de som nektet å bli med som mannskap ble ilagt bøter. Lite er kjent om Magnus' Grønlandsferd, men det sies at storm, tåke og is tvang ham til å gjøre vendereis etter bare å ha fått Grønland i sikte. 22. august 1581 var Magnus tilbake i Bergen.

Kilder: Wikipedia, Einar Østvedt: «Mogens Heinessøn - et Ibsenskuespill som aldri ble skrevet», Olaf Rasmussens Forlag, Skien, 1969.

For første innlegg, klikk her. For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her.

#Ibsen

Sigbjørn Obstfelder

Sigbjørn Obstfelder (1866-1900, norsk dikter)

Jeg har skrevet litt om Obstfelder (og Henrik Ibsen) tidligere (klikk her). I det følgende skal jeg i hovedsak sitere enkelte passasjer fra hans brev. Helge Rode (1870-1937, dansk dikter, forfatter og kritiker) kalte en gang 1890-tallets diktning for «Det sjælelige Gennembrud». Og som Arne Hannevik (1924-2001, norsk professor i allmenn litteraturvitenskap) skriver i sin innledning i «Brev fra Sigbjørn Obstfelder», skulle «dette passe på noe forfatterskap i denne perioden, måtte det være på Sigbjørn Obstfelders». Alt han skrev var uttrykk for et søkende menneskesinn.

Hannevik: «Som brevskriver var ikke Obstfelder artist, slik bysbarnet Alexander Kielland var det. Bortsett fra brevene fra ungdomstiden skrev Obstfelder om det han hadde på hjertet, ofte nakent selvutleverende.»

Jeg må innrømme, å lese Obstfelders brev var ikke alltid like givende. Det er kanskje ikke så rart, hans sinn var ganske dystert og springende. I hvert fall under og etter USA-oppholdet 1890-1891. Allikevel har det totalt sett vært givende, samlet blir inntrykket pussig nok nesten likedan, og allikevel totalt annerledes enn å lese eksempelvis Anne Franks dagbok. Likedan fordi begge er tragiske skjebner, og annerledes fordi omstendighetene var så forskjellige. Man kan kanskje si det handler om indre og ytre krefter som river i stykker to individer fra to forskjellige tidsepoker. Og så handler det om ensomhet.

Jeg har anført et minimum av biografiske data for de av Obstfelders korrespondenter jeg klarte å oppspore, eller som var å finne i Hanneviks utgave. Jeg har også beholdt språkbruken (ellers blir det jo ikke sitater), det er mulig at man vil finne det vanskelig tilgjengelig å lese «norsk-dansk». Men det er vel nynorsk også, og det er offisielt språk. I vår tid.

Til Peder Blix (1866-1938, norsk skolemann, barndomsvenn av Sigbjørn fra oppveksten i Stavanger). Fra Sole (Sola ved Stavanger), hvor han var huslærer en stund for to gutter på 14 og 12 år hos familien Benetter. Datert 29.01.1886

«Du må undskylde, men jeg må desværre beklage, at jeg ikke kan fylde arket så godt som du, mit hjerte er tomt, min hjerne er tom, min sjæl er tom, de er allesammen fulde av gloser og grammatikk. - Hvis jeg skal være subjektiv, så kunde jeg fortælle, at jeg i dag har været aldeles fortvivlet; jeg synes nemlig at have lagt mærke til at man spionerer på min undervisning, og det tåler hverken min stolthed eller min fred ellers; sligt er også gyselig forargeligt. - Gud, hvor jeg er tør, hvor litet jeg ved at sige.»

Til Peder Blix. Fra Stavanger. Datert 07.05.1886

«Hvorledes er det? Sværmer du endnu for theologien? Jeg har begyndt at læse bibelen og synes, det er en græsselig bok. - Jeg tror, at jeg er anlagt for skolemesteriet. Jeg blir aldrig sint - og overser aldrig børnenes vilje og selvstændighet. - Jeg kan ikke begripe doktrinen om den legemlige revselse, og synes, at det er en skamplet på den nuværende pædagogik både på skole og i hjem. - Jeg vet indvendingen: ˈDu er endnu en uerfaren grønskolling, kom på en offentlig skole &c. &c.ˈ Jeg synes ikke den indvendingen siger det spøt.»

Til Andreas Nielsen Rygg (1868-1951, norsk-amerikansk redaktør, reiste 1888 til USA sammen bla Obstfelders bror Herman). Datert 14.02.1889

«Lad mig ligesågodt side det til dig, - du fortæller ingen det, - Jeg hader disse, som har sat mig fast og vil gjøre mig lykkelig, - jeg hader at modta gaver, hader det af ganske mit hjerte, sjel og sind, så at det opsluger hver evne, hver tanke hos mig - jeg blir ond og fordærvet af dette had; jeg blir magtstjålen af at gå og hade min egen ˈlykkeˈ. - Det er det hele, jeg har ikke mer at sige - det er mit livs indhold.»

Til Bertha Malene Obstfelder (1857-1927, norsk lærerinne, Sigbjørns eldre søster). Datert «?89» Sigbjørn hadde det ikke så greit i klesveien heller:

«Du spør, om jeg mangler tøi. Ja, jeg har bare 1 underbukse, som jeg kjøbte i sommer i Magdeburg. Det andre er bare filler. Men jeg får se til at lægge mig noen til her bortefter. Strømper har jeg i massevis. Jeg har sendt 2 par til en kone, jeg fandt, for at påspødes.
  Fotografiet var det meningen, at dere skulde hænge op eller noget sligt. Jeg har ikke råd til at sende til hver enkelt. Der er så mange jeg skal bytte med.»

Til Kathinka Josefine Korsvig (evt Korsvik, 1873-1950, gift med Haakon Nyhuus, 1866-1913, norsk bibliotekar og leksikonredaktør), en venninne på denne tiden. Datert ca. 15.05.1890

«Jeg kunde ikke få nogen rede på af det brevet dit, om du vilde ha noget brev fra mig eller, hvad du vilde. Du så helst ud til helst at ville slippe fri for både mig og brevene mine, og det gjorde du ret i, for jeg er en tosk. Ja, du ler du. Men faktum er, at jeg er en tosk. Unge, smukke dame! hvordan lever du - du og din mørkøiede veninde, min svorne dødsfiende til døden - hexen, den falske hex -? Går dere på udstillingen? spiser Dere drops?»

Før Obstfelder dro til USA hadde han utdannet seg til ingeniør. Til Peder Blix. 01.07.1891, fra Milwaukee

«Grunden til at jeg ikke har skrevet har du naturligvis allerede anet, - at jeg ikke holder det ud længer herborte. Jeg holder ikke landet ud, siden jeg ikke interesserer mig for faget. Vi var jo allerede nogenlunde på det rene med det, før jeg reiste herbort. Nu har jeg prøvet sågodt jeg kan, ½ år, i Milwaukee og Chicago, både inde- og udearbeide. Det er mig en pine. -»

Da Obstfelder kom hjem ble han deprimert og endte på sinnsykehus en kortere periode. Til Peder Blix. Fra Frogner 18.11.1891

«Asylet er forfærdeligt kjedeligt. Tullinger, som hver har en liden ende, som de spinder på stadig, og som trætter en ud at høre på. Også mat alt i ét.
  Jeg sover nu såatsige regelmæssig, og har regelmæssig afføring. Mine reflexbevægelser er forsvundne, både om natten og om dagen, de er nu indskrænket til de samme som alle kultiverede mennesker har. Skulde jeg endnu ha nogen slags fix idé, galskab, vansind, sindsygdom, afsind, forrykthed, eller hvad man nu kalder det, så skulde det være det, at jeg med megen interesse ser på fugle, istapper, dryssende sne, solskjær, elven, ølrøyk og sånt noe, men herregud, det har jeg altid gjort, og det har andre gjort før mig, og jeg må sige, jeg vilde heller se nogen af de mennesker jeg længted så efter at se under min sygdoms kulmineringsstadier. Jeg har jo altid været glad i naturliv, men ingen menneskefiende.»

Til Jens Peter Thiis (1870-1942, norsk kunsthistoriker, konservator og museumsdirektør). Fra Studenthjemmet, Kristiania. Datert 14.03.1892

«Dennegang kan jeg ikke skrive meget til dig, hjernen er træt og tom. - Jeg har havt en trist tid hjemme i Stavanger. Nu er jeg reist herind, og bor, som du ser på Stud.hj., hvor jeg lir det mindre end nogensinde. Jeg har næmlig længtet så længe efter hjemlige, sluttede, familiære forholde. Her er det så barakke-aktig. - Imidlertid, min fattigdom nøder mig til at ta det, som det sig falder. Jeg skulde på landet, jeg skulde ha det godt, spise svert godt, hvile, ha ro, ikke tænke, ha intet om mig, som støder, ha det vakkert om mig, slippe at tænke på fremtiden - men til alt det svares der: du er fattig.» [...] Du husker det, vi fabled, og som bandt os sammen, det vi ikke kunde gi ord - om glede. Den tid, før jeg blev gal og, som måske gjorde mig gal, fordi det var for dybt, for sjelerystende for et enkeltvæsen - da leved jeg op om nætterne i sorg og savn og suk dette om livssvulmen.
  Kommer det nogen gang igjen? Jeg levet op et kunstens evangelium. - Det kan være det samme. Sån ribbet som jeg her sidder kan jeg ikke få de ægte ord.»

Til Kristian Martin Eckhoff (1850-1914, norsk teolog) og Ada Northote Eckhoff (1858- ?). Fra Brugge, Belgia etter et opphold i Paris. Datert 22.10.1892

«Sagen er, at Paris har virket forfærdelig nedstemmende på mig - jeg er blit så trist og træt, at jeg tænker på at slutte tren og reise min vei hjem igjen. Siger Dere så: Det menneske blir jo trist af alting? Dere har kanske ret. Jeg vet ikke. Skal jeg aldrig komme over denne følelse af indre visnen, indre død? Nei, jeg kan ikke skrive, tilgi mig. Det bedste i Paris var Notre Damen - så hellig, så ædel, så stille, og det kosted ingen drikkepenge!»

Til Ragna Vilhelmine Dons (1870-1939, gift 1895 med Jens Thiis). Fra Brüssel hvor han oppholdt seg med Jens Thiis, oktober 1892

«Jeg synes, jeg begynder at bli så gammel, på samme tid som jorden synes mig at bli så ung. Så gammel og grå. Ingen lidenskaber, ingen stormende længsler mod sommer eller jubel over lys. Jeg er vist ikke noget tess. Jeg er vist en dårlig udgave.»

Til frøken Synnøve Marie Nicolaysen (sendt 1893?), venninne av Obstfelder (1867-?, gift Brinchmann)

«I dag vil jeg gjøre testamente. Jeg vil skrive til alle, som har nogensinde ofret mig tanke, ord eller smil, for at de, når jeg går bort, kan sætte violer på min grav og beskytte den mod høstvinden. Det morer mig at tænke, at en og anden af jer når han (hun) blir trist og træt af at sidde på Grand, til afveksling går ud på kirkegården og mumler hen over mine græsstrå: ha kunde have blevet noget, men han fattedes penge.
  Når jeg i dag vil gjøre testamente, så er det nemlig, fordi sidste sou forsvant i går. Da jeg beder alle mine venner og qvasi-venner fjern og nær om at skaffe mig en 1ste kautionist til et lån, vil jeg også bede Dem derom. Kvinderne skal jo ligge så brilliant for finansoperationer.»

Til Ragna Dons fra København, januar 1894 (etter utgivelsen av «Digte»)

«Jeg har været meget nedslagen, og er det. Jeg har aldrig følt som nu, at jeg har evner - evner til med tiden at frembringe det underlige, der omplantet til menneskers hjerner forædler dem og giver dem indhold. Jeg har aldrig været så nedslagen som nu.
  Jeg behøver vist ikke at fortælle, at hvad av materiel sorg, livet kan udtænke, har jeg havt fra barndommen.
  Men jeg troede, at jeg skulde opdra mig selv til at bli sterk og glemme min barndoms skjælvinger.
  - - Og så, og så - er det, - jeg har gået og troet og håbet og ventet, at livet i sin skjønhed skulle komme til mig. Jeg trode, at når jeg selv havde snser, så dygtige til at føle smerte, så vilde en gang jubelen tændes.
  Og angsten er kommen, den frygtelige, og den kolde, - ikke for døden eller vanviddet - men for, at jeg ikke skal få leve livet her på jorden.
  Og det hjelper ikke, at jeg ser mot den kolde blå himmel og de kolde, hvide stjerner. For angsten forfølger mig.
  Thi stundom er det som den forfærdelig klarhed kommer over mig, at jeg selv ikke kan få leve det rige jordens liv, fordi min organisme er styg og syg.
  Mer og mer er min ånd blevet kræsen, jeg tåler ikke længer mig selv. Jeg finder mig selv ækel.
Mit indre liv har måske ikke siden jeg blev voksen, været så rent, så skyldfrit, som disse måneder hernede.
  Og dog skjærpes smerteknivenes ægge.
  Jeg ved ikke om jeg kan holde det ud.» [...]
  «Jeg sidder her, - jeg forsøker at skrive til en, for hvem mine ord måske vil være klingklang - jeg ved ikke noget sted på jorden at gå med mit syge, forpinte hjerte.
  Jeg ved ikke noget sted at lægge mit hode, jeg ved ikke nogen at tale med. Jeg har øvet mig op i at elske den ˈstolte ensomhedˈ. Men der er øieblikke - - -
  Jeg sidder her, - jeg vil ikke hjem, - jeg vil længer ud i verden, - og jeg føler savn større end de faderløse, hjemløse barn, fordi mit øie har set mere, og mit sind har drømt mere.
  Mine ord lyder måske for Dem svulstige, som poesi, de er for mig en bitter virkelighed.
  Ja angsten - jeg føler med skræk rynker tegne sig i min pande, mit bli bli gammelt, - - og endnu er ei ungdommen kommet!»

Til frøken Anna Johanson (gift 1896 med Max Dauthendey, 1867-1918, tysk dikter og maler), fra Stockholm 1894

«Hvor det er trist at vente - på den, som måske kommer, måske ikke kommer. Jeg tror, mine hænder er faste og stø, de er ikke det nu, - jeg vet ikke hvad det er, de er ikke det. Og pilenes blade og grene, de er ikke længer som dit opløste hår om morgenen, når du træder ud af sengen, nei de er dit opløste hår, de er dit flakkende øie, - når du græder, når du krummer hele dit legeme sammen i en sansfuld masse. Og poplerne!
  Poplerne som ellers står rolige og gir mig hvile, fordi de peger op i blå ren luft, jeg ved ikke, hvad det er, - jeg ved ikke længer hvad de er, poplerne - de siger os alt begynder at røre sig, som for at flygte sig fra sorg og fra brusten håb, og så kan det ikke flygte, og så står det jo fast i jorden.»

Til Herr og fru Garborg (Arne Garborg, 1851-1924, norsk forfatter og intellektuell, Hulda Garrborg, 1862-1934, norsk forfatter og kulturarbeider), fra Stockholm 04.02.1895

«Det er et fælt liv dette digterlivet, og jeg drives sterkt til at søge anden beskjæftigelse. De ledige tider da man går og samler sig og gjærer og forarbeider sit stof er så onde, man føler sig som jordens elendigste lus. I går da jeg gik forbi en skøitebane, hvor de glade og friske, i par og enkeltvis svang sig, kom jeg til at tænke på, at såne melankolske digtere som jeg gjør igrunden ikke såmegen nytte som 1 par skøiter.»

Til Christopher Brinchmann (1864-1940, norsk historiker, arkivar og redaktør), februar 1895 fra Stockholm

«Det er så besynderligt med skrivekunst - man kan ikke befale sig til det. Men så kommer det en skjønne dag, og da væver der sig ind i det hvad man har oplevet og tænkt de dage man ikke skrev.
  Når jeg begynder, så blir jeg meget energisk. Jeg arbeider hver dag meget. Jeg har nu arbeidet så at sige hver dag i over en måned - og nu agter jeg at styrte om igjen den hele fortælling - (allerede engang har jeg skrevet den om) og skrive den annerledes.
  Det er så mange tvilsdage, da man synes det ikke er noget det man gjør. Jeg er også red den norskhedsiver man begynder at få i litteraturen hjemme om igjen. At det skal være så norsk også i småtingene. Man kan jo ikke godt det uden lexikon og grammatik og dialekter. Og efter min mening heller ikke det - man må ligge i norske bygder og leve sig sammen med folket. Jeg vilde så gjerne det, jeg. Men det har endnu ikke faldt sig så - og jeg er bange for at min stil i denne fortælling kommer at bli lidt for meget salonstil for den norske smag.»

Til Klas Walter Fåhræus (1863-1944, svensk kunstskribent og kunstsamler), mars 1895 fra København


(Klas Fåhræeus)

«Menneskene her i Danmark interesserer ikke os nordmænd og svensker, som overmennesker går vi blant dem, med større kraft, mere ˈlordlikeˈ, mere lukket og stængt og stolt.
  Og dog, træffe vi de riktig civiliserede dansker, - så har de en finhed, en reserverthed, som neppe nogen kan måle sig i. Da blir også deres sprog fordrageligt. Thi da blir deres sprog det bedste konversationssprog: dette innrømmende: jeg behøver ikke at holde taler (som svensken), jeg behøver ikke at komme med argumenter (som nordmanden), jeg forudsætter at du ved, hvad jeg vil si, at du allerede har tænkt det, at du har set det af mit ansigt. Da er dansk, et fint, overmåde høfligt sprog.»

Til Fru Signe Maria Hansen (1869-1915, født Altin, gift Thiel i 1897), 20.03.1895 fra Berlin

Jeg er rolig, jeg føler mig sterkere, bedre tilmode end jeg har gjort på længe, jeg vet ikke hvorfor. Jeg oplever intet - jeg går næsten ikke ud - jeg skyr helst mine venner kunstnerne, thi den dumme sidden og vrøvlen på kaféer er jeg led og kjed af, har desuden ikke råd. - Men jeg er blit så glad ved blot at være til, ved at vente atter noget nyt, opleve noget, sterkere skal jeg ta imod det. De tykkes mig så sælsomt. Og jeg har denne behagelige følelse af at være sterk, frisk, ren. Når jeg står op om morgenen og greier mit hår foran speilet, da kan jeg så trygt se mit ansigt deri, der er intet jeg er bange for at se, mit liv er klar som en vanddråbe. Det er en ny følelse for mig, og den er behagelig ved sin nyhed. Jeg har ikke faldt på at ha den før, jeg pleier at ha lettest for at finde noget at sørge over hos mig.
  Og så er jeg morsomt spændt på hvad der skal komme. Hvordan vil det gå, når jeg ingen penge har mer?
  Og så glæder jeg mig til sommeren. Jeg vil være lykkelig i sommer, ja jeg vil. Jeg vil ikke sån som det altid pleier bli til med mig lære noget, bli klogere - jeg vil nyde.
  Jeg er å træt af at lære, jeg er så træt af at samle menneskekundskab, og af ad udvikle mig selv i alle retninger.»

Til Andreas Aubert (1851-1913, norsk kunsthistoriker), 25.04.1895 fra Berlin (etter utgivelsen av «To novelletter», «Liv» og «Sletten»

«Måske er jeg slet ikke forfatter. Man skal være født til forfatter. Man skal ikke opdrage sig dertil. Man skal ikke ved selvkritik og reiser få noget at sige, andre ikke har sagt. Og er jeg ikke født til digter, så vil jeg ikke gå for det.»

Til Ernest Jacques Thiel (1859-1947, svensk bankmann, industrialist og kunstsamler), 24.10.1998 fra Brügge

«Det er blevet mig vanskeligere og vanskeligere at skrive breve. Et tørt og conventionelt brev har jeg ingen glæde af at skrive, og jeg har ligeoverfor Deres frue [Signe Thiel] haft det princip at skrive et brev, hvergang jeg befinder mig i et refugium, - såatsige at lade hende følge mine stadier. Sålænge jeg er inde i et stadium, er det mig umuligt at gribe pennen. Dennegang har det varet længe, jeg har i mellemtiden giftet mig, reist til Paris, levet urolig. Jeg befinder mig for første gang på lang tid ene, er i den lille vidunderlige by Brügge. - - - - - - - - - - -» Obstfelder giftet seg samme år med Helga Ingeborg Maria Weeke (1876-1930, dansk sanger)

Til Signe Thiel (se Signe Hansen over), juli 1900 fra Randers, Danmark

«Så stængt for mig til alle kanter, som nu har det aldrig været. Da efter dag må jeg ligge tilsængs eller på en sofa, til feberen går over, - men den trækker i langdrag. Og så bare den tanke: Bogen! Hvorfor denne nye hindring? Jeg, som ikke kunde andet end, måtte, måtte, måtte arbeide. Fordi der er intet andet for mig, indtil den er færdig. Og nu rædselen for at sygdommens helbredelse skal vare længe, længe, måneder.
  Å, når man vil arbeide, og har tanker, og føler, at produktionsevnen i en har fundet frem til en stor, dyb eiendommelighed fremfor de fleste andre kunstneres, - da at måtte sidde og lænkes til sine små smerter, der ikke gir en ro!» Obstfelders «En prests dagbok» ble utgitt posthumt høsten 1900. Han døde i København 29.07.1900, og datteren Lill ble født den dagen han ble gravlagt på Frederiksberg kirkegård.


(Vigelands byste av Obstfelder)

Kilde: Wikipedia, Norsk biografisk leksikon, Sigbjørn Obstfelder: «Brev fra Sigbjørn Obstfelder» (medvirker Arne Hannevik, Oslo, Gyldendal, 1966)

Kirstine Olsdatter - pyromanen som ble halshugget

Historien om Kirstine Olsdatter - pyromanen som ble halshugget

Første gang jeg leste om denne tragiske ungjenten, trodde jeg først det var en skrivefeil. Men etter hvert kom jeg til å tenke tanken at navnet kunne ha vært en eldre form av eksempelvis min mors fornavn; Kirsten, og at også Kirstine ble uttalt med «kj» i forstavelsen. Muligens er begge en eldre utgave av Kristine og Kristin. Så vidt jeg har forstått, betyr Kirstine «Den kristne kvinne», dvs en som tror på Jesus Kristus. Kirstine fulgte ikke helt opp tanken bak navnevalget.

Tidlig på morgenen den 24. november 1777 tok det fyr i en bygård i Skien. En kald nordavind spredte ilden til nabobebyggelsen, og på få timer sto hele Skiens sentrum i flammer. Da kvelden kom, var omtrent 270 bygninger (blant annet rådhuset, kirken, 32 saghus, 2 møller og 40 hus i utkanten av byen) brent ned. Tilbake stod 30-40 små hus i byens forsteder på Snipetorp og i Taterbakstredet samt noen få sjøbuer. Vinteren stod for døren, og selv ved-lagrene hadde brent ned, så det ble mye nød blant befolkningen.

Brannforhøret som fulgte ble resultatløst, men snaue to år senere inntraff en nesten tilsvarende begivenhet. Klokken fem om ettermiddagen den 2. november 1779 ble det meldt om brann på nøyaktig samme sted som sist, det var høyloftet i Halvor Nielsens hus som stod i lys lue. Denne gang ble ikke skaden så stor, men etterspillet ble svært dramatisk.

Under forhørene som fulgte, ble det klart at den 23 år gamle Kirstine Olsdatter, datter av smeden Ole Olsen Smith i Kristiania, og i tjeneste hos tobakksspinner Halvor Nielsen, var skyldig både i bybrannen i 1777 og i den 1779, siste gang med hensikt om å tilvende seg et beløp på 515 riksdaler som lå i tobakksspinnerens skatoll. Hun hadde et uekte barn med en løytnant Kypping, som for tiden oppholdt seg hos Lavrans Midbø i Seljord (nordvest for Skien), og motivet var at hun ved hjelp av pengene skulle friste ham til å ta henne til ekte.

Etter flere rettsinstanser, endte saken med full tilståelse fra Kirstine Olsdatters side, og Høyesteretts dom, som ble stadfestet av Kongen 2. mai 1781, lød på at hun skulle miste sitt hode og dessuten brennes. Henrettelsen fant sted ute ved Blekebakken, hvor tradisjonen har utpekt en gammel furustubbe som retterstedet. Skarpretteren, mestermann Franz Gottschalck Lædel (1729-1799), som fremdeles oppholdt seg i byen etter en henrettelse han hadde foretatt oppe på Limi (utenfor Skien, ikke langt fra senere Ibsens Venstøp) høsten 1780, fikk 43 riksdaler og 4 skilling av byens kasse for å fullbyrde dommen over Kirstine.

Det var nok en mager trøst for Kirstine at hun senere skulle bli «kjendis». Under sitt opphold i fengselet før dommen ble eksekvert, skrev nemlig den angrende synderen følgende vise som ble kjent for allmenheten:

«En grov Synderinde her træder nu frem,
Beklager sin Ondskab og Laster,
At jeg haver levet uhørsom og slem,
Guds Raad og hans Naade forkaster,
I Ungdommens Tid
I syndefuld Id
I mangeslags grusomme Fagter.

Som ung, uforsigtig blev Ilden antændt
Til mange Medmenneskers Skade,
Da Byen Skien blev næsten afbrændt.
Min Daarlighed Herren forlade.
Man vidste ej da,
Hvor Ilden kom fra,
Som gjorde saa grusom en Skade.

Vi tumler i Laster og elsker Udyd,
Far' frem i Vanartigheds Lyder.
I Ondskab jeg søgte min Ære og Dyd,
Indbildninger Alle indskyder.
Ei ene jeg er
Skjønt Synder saa svær,
Som samme Skaal Byen kan skjænke.

Forlad og tilgiv Du, min Moder saa kjær,
Din Datters udydige Fagter.
Betænk da hvor skamfuld og angest jeg er,
Naar jeg mine Synder betragter.
Bed Gud han vil
I Naade se til
Til mig, som ei mer den foragter.

Hvad Sorg for min Moder og Sødskende med
De skulde saa ondt om mig høre.
At jeg har faret saa grusomt afsted,
Det bør vel hvert Menneske røre,
Og disse især,
som Slægtninge er,
Hvem jeg saadant Ondt vilde gjøre.

Den Straf jeg maa udstaa for Gjeringen Slem
Jeg gjerne vil taale og lide.
Barmhjertige Fader Du mig ei forglem
Naar jeg imod Døden skal stride.
Din Naade mig vis,
I dit Paradis,
Hvor jeg vil forglemme min Kvide.

Medmennesker alle, de Store og Smaa,
Især dem, jeg paaførte Skade,
Jeg ydmyg og kjærlig vil bede I maa
Min Ondskab og Synder forlade.
Se Eder i Speil
Og sky mine Feil,
Som førte i Angest og Vaade.

Allmægige, store, langmodige Gud!
Tilgiv mig min Synd og Udyder,
Jeg overtraadte din Vilje og Bud
Og gjorde det Du os forbyder.
O evige Du!
Du hjælpe mig nu;
I Døden din Trøst jeg da nyder.

Med Løfter ei nævnes det som er bekjendt,
Man Slægtninger ikke vil hævne.
Mit Sind og mit Hjerte fra Verden er vendt,
Jeg blues ved min Synd at benævne.
Gud mig Du forlad
All Ondskab og Had
Og ei efter Retten Dig hævne.

Enhver se sig fore, som synes at staa,
Det let er at snuble og falde.
Fra Syndens Elende det Onde udgaa,
som udspyr den giftigste Galde.
Man Vuggen har set,
Men Ingen dog veed,
Hvordan det til Slutning kan falde.

Det lakker til Tiden jeg tager Afsked,
Og villig for Øxen mig bøier.
I Verden ei mer har jeg blivende Sted,
Men dog mig i Haabet fornøier.
For Angest og Spot
Jeg nyde vil Godt
Naar Gud mig i Himlen ophøier.»

Når man sjekker litt rundt i eteren, finner man raskt ut at Kirstine Olsdatters dødsår varierer, avhengig av hvilken kilde man fester lit til, jeg har funnet påstander om både 1777, 1778 og 1779. At hun skulle ha blitt henrettet før hun tente på siste gang vurderer jeg som bortimot fysisk umulig. For meg virker året 1781 mest nærliggende, det var først da endelig dom forelå iht Jensens skildring referert under.

Kilde: Wikipedia, Jens Per Jensen: «Snipetorp og Søndre Brekke : borgerhus og herregård i Skien», Selskapet for Skiens by vel, Skien, 1965, s. 17-24.

For innlegg om blant andre Edvard Munch, klikk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her. For første innlegg i føljetongen «I Henrik Ibsens kjølvann», trykk her

Kalle Løchen og litt om Edvard Munch

Kalle Løchen (1865-1893, norsk skuespiller, kunstmaler og bohem) og litt om Munch

Jeg har i tidligere innlegg gjengitt noen småvittige (forhåpentligvis) anekdoter fra Edvard Munchs liv, sett gjennom kunstsamleren Rolf Stenersens øyne. Men malerens bilder gir tydelige signaler om at livet ikke alltid var rosenrødt. Han var nok, som en venn av meg ganske dekkende ordla seg; «splitter pine gal»! Beskrivelsen er kanskje også dekkende for andre genier.

Følgende er historien om ytterligere en særegen personlighet, sett fra en annen biografs synsvinkel. Den er ikke akkurat kort, og jeg burde kanskje ha delt den i to, men det ble som det ble.

Kalle Løchen ble født 9. mai 1865 som den yngste av en søskenflokk på 9 brødre og én søster. Flokken vokste opp hos foreldrene Edvard Martin Løchen (1818-1877, cand.jur., først departements-sekretær, deretter overkontrollør ved brennevins- og malttilvirkningen på Hedemarken, senere på Lillehammer) og Anne Elisabeth (1823-1902, født Grøtting). I 1867, da Kalle var to år, flyttet familien til Kristiania. Som yngstemann ble han nok bortskjemt, og kvikk i replikkene var han også. En gang i et selskap hjemme, gikk han rundt og tegnet de tilstedeværende. Han brukte blåblyant og da en gjest litt foraktelig sa: «Men du tegner meg jo blå, gutt», kom det rappe svar: «Ja, jeg må spare på det røde til jeg kommer til nesen.»

I 1875 begynte Kalle på Borgerskolen i Kristiania. Før det ble han undervist av søsknene. Kalle var ikke noe glad i å gå på skolen, men tok da eksamen i 1881. Så snart eksamen var over ilte han ut av skolegården for å bli kunstmaler. Kalle ble både maler og skuespiller. Noen og seksti malerier av ham er kjent, mens når det gjelder skuespilleren Løchen kan jeg ikke dy meg med en gang å nevne at han spilte i rollen som «Osvald Alving» i «Gengangere» 3. desember 1890 på Den Nationale Scene i Bergen, og som «Ejlert Løvborg» i «Hedda Gabler» samme sted 25. juni 1891. Slik sett er det en forbindelse mellom bohemen og dramatikeren Ibsen. Kanskje traff de hverandre en gang eller to på Grand under Kalles siste leveår tilbake i Kristiania. Den sistnevnte rollen festet seg muligens i Løchens bevissthet helt frem til hans dødsdag. Men Løchen hadde selvfølgelig annet enn Ibsen-roller, hans gjenombrudd var i 1886, da han debuterte som «Hamlet» - også i Bergen. Hvilken debut!

Kalle gikk blant annet på malerskolen til Knud Bergslien (1827-1908, norsk maler) i hovedstaden. Det var en haug andre malere som også holdt til i Morgenbladets gård («Pultosten») hvor Bergsliens skole var, blant dem Edvard Munch (1863-1944). De to var nærmest jevngamle, og ble tidlig bestevenner. Impresjonismen tiltalte Kalle, og en morgen i 1882 malte han «Fra Kongshavn Bad», en liten skisse som i dag henger i Nasjonalgalleriet. En annen som Kalle ble kjent med, og som støttet og hjalp ham som elev, var Christian Krohg (1852-1925, norsk maler, forfatter og journalist), en sentral skikkelse i Kristiania-bohemen, og som også hadde atelier i «Pultosten». Krohg var begeistret for sin elev, og skrøt uhemmet til ham: «Det er faen så morsomt å hjelpe Dem. De er fælt begavet, jeg skjønner ikke åssen i all verden De kan gjøre slikt, så lite som De har holdt på. Originalt og flott og - vakkert som bare faen!» Edvard Munch, som også satte Kalles malerbegavelse meget høyt var mer edruelig, og skal ha uttalt at det neppe var helt heldig for en ung maler å bli så rost som han ble av Krohg.


(Fra Kongshavn Bad)

I årene 1883-1885 malte Kalle en rekke bybilder fra sitt ateliervindu i Sjøgaten over husene i Vika, ikke alltid til begeistring fra publikum, men desto mer populært blant kunstnerne. Høsten 1883 oppholdt han seg på Modum (under ledelse av Frits Thaulow, 1847-1906, norsk maler), maleriet «Malerskolens atelier» fra den tid henger også i Nasjonalgalleriet. Omtrent samtidig debuterte han på en høstutstilling, 18 år gammel. Av søsknene var Kalle muligens nærmest sin søster Helene (1858-1931, norsk forfatterinne, forlagskonsulent og lærer, gift med presten Carl Lassen). Fra 1883 oppholdt hun seg på prestegården Sollia (i Stor-Elvdal kommune, midt mellom Oslo og Trondheim), og samme år malte Kalle Løchen henne der. Helene var ikke så begeistret for å bli fremstilt som fyllesyk i «Etter en søvnløs natt», og pressen hadde mange skarpe kommentarer etter høstutstillingen. Presentere selveste prestefruen på den måten! Hans Jæger (1854-1910, norsk forfatter, anarkist og bohem) skrev da også i Kristiania-Bohemen at «... Henne på sengen lå et fruentimmer og sov. Hennes ene ben var gledet ned udfor sengekanten, overkroppen var vridd over til den anden side ind mod væggen ...». Løchen har forresten også malt flere interiørbilder fra presteboligen, som blant annet henger utstilt på Lillehammer Kunstmuseum.


(Løchen - Etter en søvnløs natt)

Kalle Løchen bidro også på Høstutstillingen de to følgende år. Både han og Edvard Munch fikk så ørene flagret fra pressen, men det brydde ikke Kalle seg om. I et foredrag han holdt høsten 1883 for sine tidligere klassekamerater i Gymnasiesamfundet var han såre fornøyd: «Se på mig, gamle klassekamerater, se hvor lykkelig jeg er nu», ropte han ut. Og fortsatte: «Så vil jeg også og det med stolthed fortelle Eder at jeg haver havt den store ære at blive udskjælt i 4 aviser.»


(Løchen - Malerskolens atelier)

Kalle oppholdt seg flere somre hos sin onkel Karl Løchen (? -1894, industrieier) på By gård i Stjørdal i Trøndelag. Også her malte han, blant annet innkjørselen til By i 1885. Han malte gresset grønt i en tid da det offisielt var brunt! Så fikk han kallenavnet «Gresløken». Samme år malte han portrettet av Ida Cecilie Thoresen Krog (1858-1911, norsk kvinnesaksforkjemper, politiker og Norges første kvinnelige student). Også dette bildet henger i Nasjonalgalleriet, med tittel «Hvilende dame». Samt et selvportrett, men det beste portrettet av ham er muligens det Christian Krohg malte av ham året før («Et hjørne av mit atelier» eller «Bohemer») sammen med Oda Lasson Krohg (1860-1935, norsk malerinne, gift med Christian), Constance Bruun (1863-1894, norsk skuespillerinne) og Edvard Munch. Eller kanskje Eilif Peterssens (1852-1928) maleri av Løchen fra 1885.


(Peterssens portrett av Løchen)

Kalle var full av overraskelser. 23. november 1886 giftet han seg med den bergenske skuespillerinnen Anna Charlotte Cathinca Brun (1862-1892), og skiftet samtidig både bosted og beite: Han ble skuespiller på Den Nationale Scene (som nevnt tidligere) i Bergen. Vennene spurte om han var blitt gal, hva han skulle leve av? Men Kalle var pragmatisk: «To kan like godt leve av ingenting som en.» Han hadde et poeng, kritikerne sørget for at han aldri fikk solgt noen bilder.

Kalles debut som Hamlet ble en suksess, og det skal ogå nevne at Anna spilte Ofelia i Shakespeares stykke. Kalle skrev til sin søster Helene: «Vi er så søte og deilige begge to, at det er en lyst. Vi lever i en evighed og en salighed, som der ikke gaves synd til i verden. Omtrent således var mennesket før syndefaldet.»

Sommeren 1886 var Kalle Løchen i Trondheim på turné. Men malerpenselen hadde han ikke lagt bort. Her malte han «Udsigt over Trondhjem», og omtrent samtidig portrettet av sin venn Sigurd Bødtker (1866-1928, norsk teaterkritiker). I februar året etter var han igjen på turné under Bernhard Levy (1844-1892, dansk skuespiller og teaterleder), denne gang i Kristiania. Der spilte han Laurent i Émile Zolas (1840-1902, fransk forfatter) «Therese Raquien». Et par måneder senere spilte han samme rolle i Jönköping.

Sesongen 1887-88 var Løchen tilbake i Bergen hvor ekteparet opptrådte, men teaterforholdene var vanskelige, ja, direkte nedslående. Sesongen 88-89 hadde Kalle blant annet en rolle i Bjørnstjerne Bjørnsons «Sigurd Slembe», men sesongen var altså preget av stridigheter mellom ledelse, instruktører og skuespillere. Fra høsten 1889 til utpå våren 1890 var Løchen i Paris, etter å ha fått et lite stipendium. Intensjonen var å gå på malerskolen til Léon Bonnat (1833-1922, fransk maler). Også Edvard Munch var i Paris. Kalle Løchen oppholdt seg ikke så mye hos Bonnat, han ble trukket mot de franske teatre. Og kanskje en del selskapeligheter. Han hadde nemlig værelse i Hotel de Champagne i Batignolles, det ble raskt samlingssted for malere som gikk (eller skulle gå) til Bonnat. Maleren Karl Konow (1865-1928) var der også. I sine erindringer skrev han: «Kalle Løchen er blit en sagaskikkelse i norsk kunst. Alle som har beskjæftiget sig med 80-årenes historie, kan ikke undgå at møte hans navn. Denne raket, som steg op og i kort tid holdt på at overstråle alt andet, og så med engang sluknet den og gik ut. - Han er en av de tragiske skikkelsene i norsk kunst.» Kalle Løchen besøkte også Jonas Lie (1833-1908, norsk forfatter og jurist), som da bodde i Paris, og der deklamerte han fra Jens Peter Jacobsens (1847-1885, dansk forfatter) dikt. Kalle Løchen lirte av seg spillopper, gjøgleri og improviserte scener under oppholdet i Paris. Men så tok pengene slutt.

Hjemme i Bergen igjen kom Kalle tilbake til teatret i sesongen 1890-91, og som nevnt fikk han rollen som «Osvald Alving». Det var også første gang hele «Gengangere» ble oppført med norske skuespillere i Norge. Han sluttet heller ikke å male, blant annet motiver fra teateret. I juni 1891 spilte han som nevnt i «Hedda Gabler», det var da den sagnomsuste Betty Hennings (1850-1939) fra Det kongelige Teater i København gjestespilte som Hedda Tesman. Sesongen 1891-92 ble «Gengangere» gjenopptatt, men i mars 1892 døde Anna. Paret hadde to døtre; Esther (1887-1967, gift Thoresen) og Kally (kjælenavn Nanna, 1891-1943). Med hustruens død gikk hjemmet i oppløsning, men døtrene ble heldigvis tatt vare på av andre i den nære familie.

Kalle gikk forståelig nok inn i en dyp depresjon, men søkte dessverre å løse problemet med alkohol. For kafévankeren Kalle var det mange fristelser. Alkohol var billig, og den populære kunstneren fikk det gratis hvor han viste seg. I begynnelsen av mai 1892 ble Løchen oppsagt etter å ikke ha møtt opp til en forestilling. Han forlot Bergen og kom aldri tilbake. Tidlig på sommeren dro han opp til Sollia prestegård igjen (han var der også sommeren før), hvor han malte en rekke malerier. Da sommeroppholdet var over dro han til Kristiania, og fra høsten 1893 ble han engasjert ved det nyåpnede Carl Johan-theatret. Han forlovet seg også, med den bergenske skuespillerinnen Anna Nielsen (ukjente leveår) som arbeidet samme sted. Men lykken ble kortvarig, savnet av familien han hadde mistet, ble for stort.

En av Kalle Løchens siste roller var som grosserer Finch i Gustav Esmanns (1860-1904, dansk forfatter, journalist og konferansier) «Magdalene», hvor sluttscenen innebærer at grossereren griper til revolveren og hypnotiserende plaffer seg ned med en høy replikk - et utrop til publikum: «Nu døde Finck!» Som man vil minnes, endte også «Ejlert Løvborg» opp med å ta livet av seg (i «Hedda Gabler»). Tilbake til virkeligheten: Mandag, 20. november 1893, samme dag som han skulle vies med frøken Nielsen, uteble Kalle. Han var så vidt innom teatret og etterlot seg noen få håndskrevne ord til blant annet teatersjef Olaf Mørch Hansson (1856-1912, norsk skuespiller, teaterinstruktør og teatersjef): «Hr. Olaf Hanson! Farvel. Jeg er død. Deres Kalle Løchen.» Han ble funnet i Ekebergåsen få dager senere. Ved siden av ham lå revolveren han brukte. Og noen papirer. Den 28-årige kunstneren ble begravet 27. november. Et av Løchens siste malerier (fra 1893) heter karakteristisk nok «Efter et brudd».


(Løchen og datteren Esther - ca 1890)

Kilde: Norsk Kunstnerleksikon, Norsk biografisk leksikon, Wikipedia, Rolf Løchen: «Kalle Løchen : en kunstner i ˈBohêmetidenˈ» (Oslo, Aschehoug, 1965)

For forrige innlegg om Munch, klikk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her. For første innlegg i føljetongen «I Henrik Ibsens kjølvann», trykk her. Tilsvarende har alt over i fremhevet blå skrift linker til videre fordypning.

Edvard Munch får ny hushjelp

Rolf Stenersen var ikke bare Munchs kunstmegler, han assisterte den aparte skrue med alle slags gjøremål. Dette er altså historien om en av gangene Munch ville ha ny hushjelp:

«Når Munch skulle ha en ny hushjelp, ba han mekleren hjelpe seg med å finne en bra pike. Hun skulle være minst 30 år og komme fra landsbygden. ˈJeg vil ikke ha noe kunstprat. Spør henne om hun maler eller flyr på utstillinger. Jeg vil ha en som steller huset og passer gryter.ˈ Mekleren plukket ut fire-fem av dem som kunne passe. Så kom Munch ned til ham og valgte den han helst ville ha. En gang skulle han komme mellom to og tre. Han kom først klokken kvart på fire og alle var gått. (De fikk ti kroner hver dag for å sitte en time og vente på Munch.) I venterommet satt bare en gammel, rik dame, en av meklerens større kunder. Da Munch kom, så han på henne og sa: ˈDe må da være over seksti. Hvordan kan De finne på å melde Dem til en slik post? Er De fra landet De da? Jeg har sagt jeg vil bare ha en fra landet. Hvorfor flytter De ikke til et gamlehjem? De må da komme inn på et eller annet gamlehjem.ˈ
  Damen reiste seg og smalt døra da hun gikk. Munch gikk inn til mekleren og sa:
  ˈSint var hun også!ˈ»

(Munch - Stående kvinne)

Kilde: Rolf Stenersen: «Edvard Munch : nærbilde av et geni», Oslo, Gyldendal, 1945, s. 258.

For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her.

#Munch

Edvard Munch møter Rolf Stenersens far

Har jeg tidligere skrevet at Edvard Munch var langt fra noen diplomat? En gang støtte Rolf Stenersens far på ham på gaten. Forlagsbokhandleren Johan Martin Stenersen (1865-1948) angret muligens senere at han hadde henvendt seg til den noget pussige maleren, for følgende samtale skal ha funnet sted:

«'Er det ikke maleren Edvard Munch? Jeg har en ung sønn som har en skrue løs når det gjelder bilder. Nå er det bare bilder av Dem han kjøper. Det er ellers en slik bra og klok gutt. Jeg tror han setter alt han har i Deres bilder.ˈ
  ˈDeres sønn minner meg om en ung tysk maler jeg traff i Berlin. Han reiste etter meg fra sted til sted, og da han så utstillingen min i Prag, skjøt han seg.ˈ»


(Munch - selvportrett - 1909)

Kilde: Rolf Stenersen: «Edvard Munch : nærbilde av et geni», Oslo, Gyldendal, 1945, s. 255.

For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her.

#Munch

Edvard Munch om 2. verdenskrig

Edvard Munch fikk dessverre med seg mesteparten av krigen, men ikke freden. Som kjent gikk han bort 23. januar 1944. Men om invasjonen hadde han (som vanlig) sine klare meninger.


(Munch - Stjernenatt)

Uansett, her følger nok en anekdote fra Rolf Stenersens biografi (for de som ønsker litt mer informasjon om Kringen-slaget, er det bare å trykke på linken):

«Da tyskerne 9. april 1940 kom fra skyene og tok Oslo, var Munch på Ekely. De første ukene hadde tyskerne stadig fly oppe. De fløy i runder rundt byen. Munch mente det var huset hans de fløy rundt.
  ˈDer kan De se det er mitt hus de flyr rundt. Det er for at jeg ikke skal få arbeidsro.ˈ
  Dessuten var han redd de skulle komme og ta bildene.
  ˈHva kommer de hit for? Det kommer de til å angre. Det blir ikke så lett for dem å komme ut. Vet de ikke hvordan det gikk [George] Sinclairs krigere?ˈ [drept i slaget ved Kringen 26.08.1612]
  Han tenkte en tid på å flytte bildene sine fra Ekely. Han kunne få et lagerrom i kjelleren på det nye rådhuset, men han sa nei takk. En dag kom to tyskere inn til ham. Han trodde de kom for å ta bildene. Han ringte til meg:
  ˈSkynd Dem og kom. Det er siste gang De kan få se bildene mine. De er her nå. Gresshoppene. De vet hva jeg mener? De grønnkledte. De er her nå. Tyskerne, for faen.ˈ
  Det viste seg at de bare kom for å få se ham og hans bilder. De spurte om de kunne gjøre noe for ham.
  ˈJa takk. Vær så snill og sørg for at jeg får lov til å være i fred her. Jeg kan ikke arbeide med folk om meg.ˈ»

PS. Det var kanskje ikke helt presist det jeg skrev om at Munchs meninger var klare. Men de var i det minste hans.

Kilde: Rolf Stenersen: «Edvard Munch : nærbilde av et geni», Oslo, Gyldendal, 1945, s. 212-213.

For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her.

#Munch

Edvard Munch maler skipsrederdatter

(Munch - Kvinnen i tre stadier)

Jeg tror Edvard Munch må ha vært en ganske ærlig kar. Kanskje for ærlig. Han var i hvert fall ikke noen diplomat. Men han tok det vel igjen på lerretet. Uansett, jeg tillater meg å gjengi nok en anekdote fra Stenersens biografi. Den er veldig kort og ditto morsom. Syntes jeg:

«En skipsreder fra Bergen ville ha sin datter malt av Munch. Munch malte henne, men skipsrederen ville ikke ha bildet.
  - Hun ser gyselig ut, sa han.
  ˈJa da,ˈ sa Munch. ˈHun er både stygg og slem. Men er ikke bildet godt?ˈ»

Kilde: Rolf Stenersen: «Edvard Munch : nærbilde av et geni», Oslo, Gyldendal, 1945, s. 147.

For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her.

#Munch

Edvard Munch om ekteskapet

Det er ikke mye som er sikkert. Men jeg mener bestemt at helt øverst troner barskapet. Og så kan man dvele litt rundt hva som følger på de neste plassene. Kjøkkenskap, kjøleskap, isskap (som passer ypperlig til barskap), farskap (dyre greier), regentskap (litt avhengig av hvem man diskuterer dette med, så kan det befinne seg langt oppe eller nede på listen). Det er en haug andre skap, eksempelvis skjenk. Det passer ganske godt til barskap. Men de befinner seg alle mellom topp og bunn. Helt nederst er muligens skapelsen, faenskap og ekteskap. Her er det nok mange kristne som vil opponere. Heldigvis har jeg bare (på en normalt god dag) to faste lesere, og jeg mener bestemt at ingen av dem er kristne. I hvert fall ikke han som sitter i Mountain View i California. Forstår ikke hvorfor Googles hovedkvarter holder øye med meg. Bare så det er sagt, faenskap er et lovlig ord, selv om bokmålsordboken nok foretrekker at man bruker fandenskap. Nok om det.

Det er ikke lett å være gift. Kanskje bortsett fra hvetebrødsdagene. Etter solskinnsbollene følger havre, rug og skilsmisse. Selvfølgelig er det hederlige unntak. Edvard Munch kom aldri så langt som til ekteskapet. Riktignok ble han forlovet med Tulla Larsen, men etter at hun skjøt ham i hånden med revolver (som jeg skrev om i innlegget her), er det noe forståelig at han holdt seg langt unna ekteskapets fotlenker. Jeg sakser fra Rolf Stenersen biografi:

(Munch og Tulla Larsen)

«Munch mente at bare de sterkeste greidde å være gift. De fleste ble knekket, i hvert fall svekket i viljen. Om en venn som hadde giftet seg, sa han:
  ˈEtter noen få måneder var han bare suppe. Det var som om hun hadde tatt ut alle tennene hans.
  - Kom her, sa hun, og han kom,
  - Nei, nå går vi - sa hun, og han gikk.
  Det var bare velling hele mannen. En måtte dra ham ut av armene hennes. Han lå et sted ned i barmen hennes. Hun var fryktelig. Og han var tom i øynene og askegrå.ˈ»

Kilde: Rolf Stenersen: «Edvard Munch : nærbilde av et geni», Oslo, Gyldendal, 1945, s. 110-111.

For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her.

#Munch

Edvard Munch drar frem geværet

Ludvig Peter Karsten (1876-1926, norsk maler) var en hissig kar. Edvard Munch var også litt av en kruttlapp. At Karsten var kunstnerisk influert av Munch hersker det liten tvil om. De to omgikk også, i hvert fall mellom 1901 og 1905 da begge oppholdt seg periodevis vår- og sommertid i Åsgårdstrand. I 1905 dro Karsten til Son, det er mulig at en slåsskamp mellom de to var utslagsgivende for skifte av «revir». Rolf Stenersen beretter i sin biografi:


(Edvard Munch - Slagsmålet)

«ˈDe kan da skjønne Ludvig Karsten ikke var noe ondt menneske,ˈ sa Munch like etter at Karsten var død. ˈEt ondt menneske kan ikke male slik. Jeg tror han fant på så mye faenskap bare for å skjule at han var svak og god. Ja, De har da hørt om den gang han kjøpte fire flasker brennevin og langet dem inn gjennom vinduet på et gamlehjem? Det ble et helvetes leven. En av gamlingene falt i trappen. Brakk nakken og døde.
  - Han var jo full, sa Karsten. - Da merker en ikke sånt!
  Kanskje var det derfor Karsten drakk. Han var nærtagen og orket ikke være edru. Det er sannelig ikke lett å være menneske. Det er ikke alle givet å være listig som en slange, tam som en due og vill som en tiger. Det må til, skal en kjempe seg fram her i verden. Vi sloss engang i fylla, og etter å ha hivd ham nedover trappen - han kunne ikke slåss - hentet jeg bøssa, siktet og skjøtt [sic.]. Det er bare en tomme som reddet meg fra å treffe. Ofte tenker jeg på det. Det plager meg ennå. Tenk om jeg hadde truffet. Jeg har prøvd å male det. Det blir bare et sommernattlandskap med en mann som sikter med en bøsse.ˈ»


(Ludvig Karsten - Badende gutter)

Kilde: Rolf Stenersen: «Edvard Munch : nærbilde av et geni», Oslo, Gyldendal, 1945, s. 59-60.

For forrige innlegg, trykk her.

#Munch

Edvard Munchs temperament

Edvard Munch var en pussig skrue. Og plaget av demoner. Alkoholen hadde nok en viss innvirkning. Rolf Stenersen skriver:

«Munch ruste fort opp hvis noen sa noe han ikke likte. Han hadde lett for å tro at folk ville ham ondt og at han hadde fiender og skjulte motstandere som var etter ham. En kjent norsk maler som Munch ikke likte, sendte en aften en fattig maler opp til ham. Han kom til Munch ved ni-tiden. Munch hadde nettopp lagt seg. Han ba om 10 kroner. Flere år etter sa Munch:
  ˈJeg er søvnløs og vil helst legge meg tidlig. Likevel sitter jeg oppe til langt på natt. Jeg sitter og venter på de tiggerne mine fiender sender opp til meg.ˈ
  Så Munch noen hviske, sa han:
  ˈSe på de der! Hva er det for noe faenskap de brygger sammen. Blir denne borgerrampen aldri ferdig med å hviske om meg?ˈ
  Særlig mistenksom var han overfor kvinner.
  ˈHvordan en enn oppfører seg mot dem, lager de vansker. Verst er de en mest har holdt seg unna.ˈ
  Det nervesammenbrudd Munch fikk i 1908 skyldtes at han trodde at nesten alle var etter ham. Han gikk bort og slo til folk som satt og hvisket, han trodde de snakket ondt om ham. På denne tid var han også legemlig nedfor. Han hadde ranglet sterkt. ˈDet eneste som hjalp for å gå over en gate, var en dram. Helst en to-tre.ˈ Han la seg inn hos doktor Daniel Jacobson i København. Der var han i sju måneder.» Daniel Jacobson, 1861-1939, dansk psykiater og nevrolog.


(Munch - Dagen derpå - 1894)

Fra rundt 1910 og de neste 10 år var han avholdsmann. Etter det tok han seg en støyt, men i mer moderate mengder. Iht Stenersen sa han: «ˈNå tar jeg bare et glass sjampanje før jeg går til tannlegen. Ofte lar jeg ham vente. Jeg har ikke hjerte til å la ham pirke vekk den fine rusen.ˈ»

I 1892 hadde Munch utstilling i Berlin. Fra slutten av året bosatte han seg også der et par år. Han ble blant annet kjent med August Strindberg (1849-1912, svensk forfatter, dramatiker og maler) og Holger Drachmann (1846-1908, dansk lyriker, dramatiker og kunstmaler). Stenersen skriver:

«Du har fått et kjent navn ved å lage bråk, sa Holger Drachmann til Munch en kveld de satt sammen med August Strindberg på en kneipe i Berlin. Munch reiste seg og gikk.
  Strindberg sa:
  - Er det nytt for deg at stor kunst pleier å vekke bråk?»

(Munch - Strindberg - 1892)

Kilde: Rolf Stenersen: «Edvard Munch : nærbilde av et geni», Oslo, Gyldendal, 1945, s. 32, 39, 54-55.

For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her.

#Munch

Edvard Munch - gambleren

I et tidligere innlegg (klikk her) skrev jeg om Edvard Munch (1863-1944) som ranglet på Grand i Kristiania, og om da et fruentimmer skjøt ham i venstre hånd. Jeg har ikke sett noe sted at det ordet (frue osv) er forbudt. Indianer er visstnok forbudt, hottentott også. Men fruentimmer må vel være lov? Henrik Ibsen brukte ordet ofte, uten at det ble lagt noe negativt i det. Vel, det var uansett ikke det jeg skulle skrive om. Det var Munch.

Her følger nok en anekdote om «gambleren» Edvard Munch. Denne gang i Paris og ved rulettbordet i Monte Carlo. De andre malerne omtalt er: Léon Joseph Florentin Bonnat (1833-1922, fransk maler), Édouard Manet (1832-1883, fransk maler), Camille Pissarro (1830-1903, dansk-fransk maler), Georges-Pierre Sevrat (1859-1891, fransk kunstmaler), Paul Signac (1863-1935, fransk kunstner og maler) og Thomas Couture (1815-1879, fransk portrett-, historie- og sjanger-maler samt lærer).

Rolf Stenersen skriver: «Munchs først reise utenlands var til Paris i 1885. Han var der i tre uker.
  Seks og tjue år gammel, høsten 1889, fikk Edvard Munch Statens kunstnergave. Han reiste atter til Paris. I fire måneder gikk han hos Bonnat. Han så i Paris bilder av Manet, Pissarro, Sevrat, Signac og ikke minst Couture.
  Etter sitt maleropphold i 1889 fikk Munch nye penger fra staten og i årene framover reiser han meget. Han var i Frankrike, Tyskland og Italia, men om våren kom han oftest hjem til Oslofjorden.
  Munchs ungdomstid var hektisk.
  ˈParis husker jeg ikke noe av,ˈ sa Munch engang i 1930-årene. ˈJeg husker vi tok noen drammer før frokost for å bli edru og senere drakk vi for å bli fulle.ˈ
  ˈTogfolk er bra mennesker. De har sett litt av hvert og kan gi råd. Jeg skulle hjem fra Tyskland og hadde ikke penger. Jeg satt på dassen det meste av tiden. Likevel fikk de fatt på meg. Jeg sa jeg var norsk og ikke hadde penger. Vet De hva han sa? - Hvorfor gikk De ikke til den norske sendemannen og ba om å få bli sendt hjem? Da hadde De fått penger. Vær så god, her har De en pølse.ˈ

  Etter å ha vært i Nizza [Nice] reiste Munch til Monte Carlo. Der traff han noen norske venner som hadde funnet noen regler å spille etter. Hver gang en farge var kommet ut fem ganger på rad, satset de noen få franc på den andre fargen. Tapte de, doblet de innsatsen. Nå hadde de spilt på denne måten i noen dager og tjent godt og vel til dagens utgifter. Først trodde ikke Munch noe på det, men da han så det gikk, ville han også prøve. Han ville satse ett hundre franc, og øke satsen etter hvert som han vant.
  ˈVerst var det å slå fast hvilken sum jeg skulle nøye meg med å vinne. Jeg sa til meg selv:
  Edvard, hvor meget trenger du for å kunne male når du vil og som du vil? Jeg fant at jeg trengte 50 000 franc. Gå når du har 60 000 franc, sa jeg. Så har du 10 000 francs å hjelpe andre med også. Jeg lovte meg selv å slutte når jeg hadde 60 000 francs. Jeg var sikker på at jeg ikke skulle bli grepet av grådighet og spillelidenskap. Jeg ville reise meg og gå når jeg hadde tjent det jeg trengte. Jeg satte meg ved et bord hvor svart og rødt kom ut nesten annen hver gang. Jeg satt der lenge og ventet på at en farge skulle komme ut fem ganger. Først da skulle jeg spille. Nei da, svart og rødt kom stadig ut nesten annen hver gang. Jeg likte ikke han som ledet spillet og flyttet til et annet bord. Jeg likte ikke han som satt ved det bordet heller, men ble der. Endelig kom svart ut for femte gang. Jeg satset hundre franc på rødt. Svart kom ut, og jeg satset 200 franc på rødt. Tror De ikke svart kom ut for sjuende gang! Han skuffet pengene mine til seg. Skuffet dem inn med en lang stang. Det gikk så fort, syntes jeg. Så var det ikke mer. Jo, jeg gikk ut i hagen. Jeg hadde en pakke med mat og gikk inn på et pissehus. Da kom en mann inn og sa jeg ikke måtte ta livet av meg.
  ˈJeg er maler,ˈ sa jeg. ˈJeg tenker slett ikke på å ta livet av meg.ˈ
  - De kan få togplass til Nizza og 20 francs hvis De vil reise. Han fulgte meg til jernbanen, og jeg reiste. Jeg er ikke spiller. Jeg ville bare ha penger.ˈ»

 

Kilde: Rolf Stenersen: «Edvard Munch : nærbilde av et geni», Oslo, Gyldendal, 1945, s. 31-32

For neste innlegg, trykk her.

#Munch

Siste skrik

Følgende er blitt til høsten/vinteren 2017, senere redigert og publisert nå. Dersom av interesse kan en del tidligere aforismer, dikt, blødmer og annet fjas også finnes ved å klikke eksempelvis her.

Vågal

Våger du først
i fremskreden
alder -

er du
i ferd med
å gi opp
(04.12.2017)

Soverom

Det er stille i
universets
soverom
(06.12.2017)

Lys

I mørket
er latter
livets lys
(08.12.2017)

Symptomer

Mitt liv er
dødt som i 
himmelen
en lørdags natt

Jeg må være
smittet av
dødens gode
symptomer
(09.12.2017,
delvis inspirert
av Leonard Cohen)

Nuditet

Visuell
kompostering
år for år
(12.12.2017)

Annerledes

Vi er de fortapte,
verken A4 eller fem,
vi er de glemte,
de utstøtte,
forhatte
og ensomme

Vi er de skipbrudne
som ikke forliste,
men allikevel
grunnstøtte
fordi vi kom fra
annerledes land
(14.12.2017)

Fire årstider

Vinter:
Blåbær!

Vår:
Sjelekvaler

Sommer:
Størknet blod

Høst:
Dødens entré

Gi meg
nådestøtet!
(15.12.2017)

Liv

Å leve
er og ikke
slukke gløden
i påvente
av døden
(16.12.2017)

Alderdom

Så mange
enker med
eplehage

Så mange
eldre karer
på hybel

De møtes
sjelden ved
nedfallen frukt
(17.12.2017)

Carpe diem

I dag er
en fin dag
å dø på
(Geronimo,
1829-1909 -
eller ?)

Mørketid

Pappa, nå skal
himmelen sove
(Januar 2018 -
Hedda, 3 år)

#Dikt

Kast en mobiltelefon i do!

På sykehus har man allerede i flere år registrert at nyfødte babyer må konkurrere med mobiltelefonen om oppmerksomheten fra mor. Sikkert fra far også, men han er kanskje på pub? Man kan lure på hvordan ungene (og foreldrene) vil bli om en generasjon. Men det har ikke jeg noe med, så jeg er bare vagt nysgjerrig. Men det er litt artig (?) å lese i dagens Aftenposten at Oslo Universitetssykehus har sett seg nødt til å henge opp plakater på fødeavdelingen:

«Her skjer undere hver dag. Vær til stede, legg vekk mobilen,»

Om noen år kan man muligens se for seg en baby ligge under juletreet, og at navlestrengen er erstattet med en implantert iPhone Baby-de-luxe. Fremtiden er sikret!

Fortsatt god påske!

 

Påholden penn

 

I fordums tid var jeg en herskapelig blodbøk. Det er mulig jeg bare var en vanlig eik, min hukommelse svikter meg. Nå som jeg har kommet til sjels alder og verdighet. Det uttrykket har jeg for øvrig aldri forstått. Blir man gammel, er vel det starten på sjelens ungdom? Nuvel, jeg tror jeg var en bøk.

Der stod jeg i alle fall, en enslig del av skogen. Enslig var jeg strengt talt ikke, skogen var meg og min slekt. Om våren strakk jeg mine grener. Som vel alle gjør om våren, det være seg om man kaller det grener, lemmer, løvtrær, folk eller fe. Det ble knopper på mine vinger om du vil. Jeg kjente og ble venn med vinden, mot min høyreiste stamme føltes selv kulingen som fløyel. Stormene var min mosjon. Slik ble jeg stående i nesten hundre år. Men aldri følte jeg livet som stillestående. Det var rikt, fugler bygde rede hos meg, barkbiller håndterte mine døde celler, maur tasset over mine tær, og ble det for mye av det gode lot jeg bare litt sevje sive ut. Meitemarkene kilte mine røtter og sørget for frisk jord. Høsten var trist, det innrømmes, det er vondt å se sine barn falle til marken. Men jeg trøstet meg med at både nye blader og nøtter (som jeg først fikk i moden alder) ville vokse ut neste år. Samt at noen frø ville slå rot og danne nytt liv ikke langt unna. Jeg har mange barn. Av naturlige grunner møtes vi ikke så ofte. Men de nærmeste har jeg heldigvis kontakt med - underjordisk.

Det var først for en årring siden ryktene begynte å fly. Budbringerne er nesten alltid små fornøyde spurv. De landet i hopetall på en av mine mange, lange grener, og kvitret som besatt. En spurvs vekt er som kjent tilnærmet intet, jeg ville nesten si mine armer strakk seg oppover i pur glede. Men det var noe med kvitringen som gjorde at lykken fordunstet og mine følelser dreide mot bekymring.

Snart var det ikke bare jungeltelegrafen, men konkret. Jeg, min slekt og naboer kunne høre og føle det i det fjerne. En svak skakning, risting og skjelving i jordsmonnet. Snart ble buldring fulgt av firbente på sprang. Ekornene først. Så fulgte rådyr, hjort og elgokser som før hadde gnidd kroppene sine mot min stamme, til gjensidig glede og massasje. Alle på flukt.

Trær har ikke syn som mennesker, men vi føler, det er vårt syn. Og mitt indre så ekstremiteter satt i system. Som en invaderende gresshoppesverm flerret maskinene slektningers armer av stammene, som om det var siv slått til marken av blæsten.

Mer om meg og mine frenders videre lidelser er ikke nødvendig å meddele. Men her ligger jeg som blyant. Selv kjernen min har de erstattet, mitt hjerte er kull. Eller grafitt, to sider av samme grunnstoff. Det sies at det er noe positivt i alt. For meg og resten av min kropp, som også er blyanter i andre hjem, må den være: «Jeg skriver!» (Scribo ergo sum). Selv om jeg er en påholden penn, nærmere bestemt blyant. Endelig i bevegelse!

 

I Henrik Ibsens kjølvann - Sándor Petőfi

Sándor Petőfi (1823-1849, ungarsk nasjonalskald og revolusjonsleder)

Den ungarske nasjonalhelten ble født som Sándor (Alexander) Petrovics på den første dagen i det herrens år 1823. Hans far (István Petrovics, 1791-1849, slakter) og mor (Mária Hrúzová, 1791-1849, dikter) var av henholdsvis serbisk og slovakisk opprinnelse, og som man kan se døde de alle tre i 1849, faren 21. mars, moren 17. mai, bare måneder før Sándor falt på slagmarken 31. juli 1849 i kamp mot den keiserlige russiske hær under slaget ved Segesvár. Sándors dødsdato er for øvrig aldri bekreftet, da liket ikke ble funnet. Dermed løp raskt rykter om at han hadde overlevd slaget, og så sent som på 1980-tallet oppstod teorier om at han var en av omkring 1800 ungarske krigsfanger som ble sent på marsj til fangeleirer i Sibir, og at han først skulle ha dødd av tuberkulose i 1856.

Etter å ha forlatt gymnaset i 1839, sluttet han seg til en teatergruppe og spilte statistroller. Samme år skiftet han drastisk beite og ble soldat, før han i 1841 igjen virket som skuespiller. I 1846 traff han Júlia Szendrey (1828-1860) i Transilvania. De giftet seg året etter, og 15. desember 1848 fikk de sønnen Zoltán Petőfi. Han døde 5. november 1870, ennå ikke fylt 22 år.

Sándor ble med tiden stadig mer besatt av tanker om en global revolusjon. Han og Júlia flyttet til Pest (den østlige delen av Budapest), der han ble med i en gruppe av likesinnede studenter og intellektuelle som regelmessig møttes på Café Pilvax. De arbeidet med å fremme ungarsk som språk innen litteratur og teater, tidligere var dette helst tysk. Sándors første dikt ble publisert i 1842, to år senere hans første diktsamling.

Henrik Ibsen traff naturlig nok aldri Sándor Petőfi. Men begge dikterne var opptatt av serien med revolusjoner som i 1848 gikk som en løpeild gjennom Europa. Og i 1849 skrev Ibsen diktet «Til Ungarn!», det ble riktignok først publisert (som en avskrift) 15. januar 1892:

Kampen drønner ikke længer huult fra Magyarerlandet!
Ifra Valen dumpe Sukke med en Dødens Klage blandet
Gjennem Nattens Stille bringe Budet veemodsfuldt og dæmpet:
Magyaren er ei meer, hans sidste store Strid er kjæmpet! -

Frihedshelteskaren segned for Barbarers vilde Horder, -
Paa Ruinen Tyranniet staaer igjen som Frihedsmorder.
Fryder eder, purpursmykkede Monarker! Atter feired
Magten sin Triumph, paany er Frihedsflammen jo beseiret!

Arme Land! O, dine Sønners bedste Hjerteblod er rundet,
Dog, de ædle faldne Helte har en Martyrkrone vundet.
See, Europas Haab med dine kjække Kjæmpers Liig du gjorder; -
- Snarlig det fortabte Land maaskee et andet Polen vorder!

Dog, bag Trældomsnatten straale vil en herlig Morgenrøde, -
Da skal dine Frihedshelte reise sig ifra de Døde,
Slutte sig til dem som segned kjæmpende ved Veichsels Bredder
Og til dem som fra Skaffotet Tydsklands Grund med Blodstænk væder!

Ja, naar kjækt de unge Slægter hævnende mod Thronen farer
Som en Høstorkan og styrter Tyranniets Grundpillarer, -
Da skal Magyarernavnet stolt ved sine Heltes Hæder,
Som et vakkert Løsen tordne fra de seirende Geleder! -

I april 1891 ankom Henrik Ibsen Budapest, hvor han ble hyllet som en helt. Om ettermiddagen 22. april dro han til minnesmerket over dikteren og revolusjonshelten fra 1848-1849, hvor HI blottet hodet og sa: «Du gudelike menneske!» At Henrik Ibsen hadde kjennskap til Sándor Petőfi fra før av, hersker det liten tvil om; i hans private boksamling fantes en tysk oversettelse fra 1878 av en av «magyarens» diktsamlinger. Og også Ibsens dikt ble senere kjent for ungarere, da det ble oversatt (av Dezsö Kosztolányi, 1885-1936, ungarsk dikter og forfatter) og alle ungarske skolebarn måtte lære det utenat. Sándor Petőfi er forfatteren av Nemzeti dal, Ungarns nasjonalsang.

Kider: Wikipedia, Henrik Ibsens skrifter, Ibsen-kronologien

For første innlegg, klikk her. For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her.

#Ibsen

I Henrik Ibsens kjølvann - Adda Ravnkilde

Adda Ravnkilde (1862-1883, eg. Adele Marie Ravnkilde, dansk forfatter)

Adda Ravnkilde skulle helst ha vært en kjent og lest forfatter, men det ble hun dessverre ikke. I alle fall ikke mens hun levde. Adda vokste opp som den eldste av en søskenflokk på fem i Sakskøbing (hvor faren ble borgermester), og i Nordby på Fanø. I 12-14 års-alderen gikk hun på Frøken Nathalie Zahles skole i København, før hun vendte hjem til Nordby, hvor hun ble kjent med Lizzie Miller (1858-1915), som senere ble gift med Peter Alfred Buntzen Ipsen (1852-1922, dansk forfatter). Gjennom Lizzie ble Adda kjent med den moderne litteratur og tankeverden, blant annet Henrik Ibsen, Herman Bang (1857-1912, dansk forfatter) og Jens Peter Jacobsen (1847-1885, dansk forfatter) Hun kastet seg også over et studium av Charles Darwins (1809-1882, britisk naturforsker) «Om Arternes Oprindelse». Dette gjorde foreldrene urolige, og i 1880 ble hun sendt til Snoldelev som huslærerinne i et indremisjonsk hjem. Hennes intellekt forsvant naturlig nok ikke av den grunn, og under oppholdet i Snoldelev skaffet hun seg John Stuart Mills (1806-1873, engelsk filosof) verk «Kvindernes Underkuelse» (On the Subjection of Women), som Georg Brandes (1842-1927, dansk litteraturkritiker) hadde oversatt allerede i utgivelsesåret 1869.

I 1881 vendte hun så tilbake til foreldrene, som i mellomtiden var flyttet til Sæby, hvor hun viklet seg inn i et erotisk forhold med den 35-årige godseier Peder Brønnum Scavenius (1846-?). Før og under forholdet skrev Anna Ravnkilde romaner som først ble utgitt etter hennes død: «Judith Fürste», mens «Tantaluskvaler» og «En Pyrrhussejr» ble utgitt som «To fortællinger». I september 1883 reiste hun til København for å utdanne seg til lærer, selv om hennes egentlige ærend kanskje var å bli forfatter. Derfor oppsøkte hun Georg Brandes, som delvis kommenterte ett av hennes manuskripter, og dels rådet henne til å lese til artium. Om det var Adda Ravnkildes utålmodighet over Brandes? manglende respons, eller kjærlighetssorg som fikk henne til å begå selvmord vites ikke. Men den 30. november gikk hun drastisk til verks i sin leilighet på Frederiksberg. Først drakk hun gift, så skar hun over pulsåren på venstre arm, og deretter skjøt hun seg i høyre tinning med en revolver.

Da Henrik Ibsen hadde sommeropphold i Sæby sommeren 1887, skal han ha oppsøkt både graven og hjemmet hennes. Han leste også Adda Ravnkildes noveller og romaner som ble utgitt på initiativ av Georg Brandes i 1884. Blant inspirasjonskildene til Ibsens skuespill «Fruen fra havet» som kom ut 28. november 1888, sies Ravnkildes roman «Judith Fürste» å ha vært én av dem.

Kilder: Wikipedia, Gyldendal - Den store Danske, Dansk kvindebiografisk leksikon, Arkiv for Dansk Litteratur, Henrik Ibsens Skrifter

For første innlegg, klikk her. For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her.

#Ibsen

I Henrik Ibsens kjølvann - Victoria Benedictsson

Victoria Maria Benedictsson (1850-1888, født Bruzelius, svensk forfatter og dramatiker)

Victoria vokste opp i et landbrukshjem i Skåne. Hun var tidlig interessert i kunststudier, og tok tjeneste som guvernante for å tjene penger for å dra til Stockholm og utdanne seg til kunstner. Faren, som først godkjente det, ombestemte seg senere og sa nei. For å komme bort fra sine foreldres innflytelse giftet hun seg som 21-åring med postmesteren i Hörby (også Skåne), enkemannen Christian Benedictsson (1822-1899), som var 49 år og hadde fem barn fra det tidligere ekteskapet. De fikk to døtre hvorav den ene døde i spedbarnsalder. I 1882 pådro Victoria seg en bensykdom og ble sengeliggende.

Victoria debuterte i 1884 med en novellesamling, og året etter utkom romanen «Pengar», som ble hennes gjennombrudd. Romanen handler om en ung og umoden jente som overtales til å gifte seg altfor tidlig med en formuende godseier, men som så smått bryter ut av ekteskapet. Omtrent på samme tid ble hun venn med den elleve år yngre Axel Wilhelm Lundegård (1861-1930, svensk forfatter), som var sønn av presten i Hörby. I 1887 ga hun så ut romanen «Fru Marianne» (under sitt psevdonym Ernst Ahlgren), som igjen handlet om ekteskapet. Hun skildrer en kvinne som slites mellom sin mann Börje, en hederlig og praktisk bonde, og den kultiverte vennen Pål. Boken skal ha vært influert av Victorias kjærlighetsforhold til den berømte litteraturkritikeren Georg Brandes (1842-1927) i København, hvor hun oppholdt seg fra 1886 til 1888. «Fru Marianne» fikk blandet kritikk, og Brandes' bror Edvard Brandes (1847-1931, dansk forfatter og politiker) hadde i sin nedlatende anmeldelse i Politiken kalt den for «en Dameroman». Henrik Ibsens forhold til Victoria innskrenket seg ikke bare til at han hadde Benedictssons siste roman i sitt private bibliotek/boksamling, han traff henne også flere ganger under sitt Stockholms-opphold september 1887, blant annet i et aftenselskap 22. september, to dager senere på en fest på Grand Hotel, og til slutt på en frokost-lunsj 25. september 1887.

Victoria Benedictsson var dypt ulykkelig over det intellektuelt innskrenkede liv hun ble tvunget til å leve i Hörby, og de begrensninger det innebar å være kvinne under denne tiden. I hennes dagbok finnes blant annet anførselen «Detta avskyvärda att icke få vara människa endast kvinna, kvinna, kvinna!» Kjærlighetsaffæren med Brandes var sannsynligvis en av grunnene til at hun 21. juli 1888 begikk selvmord i København ved å benytte en barberkniv. Selvmordet skal ha gitt August Strindberg (1849-1912, svensk forfatter, dramatiker og maler) inspirasjon til avslutningen av sitt drama «Fröken Julie» (utgitt 1888). Den 5. januar 1889 skrev Ibsen i et brev til Gustaf af Geijerstam (1858-1909, svensk dramatiker, samfunnsdebattør og forfatter) blant annet følgende: «Fru Benedictssons død og Deres fine deltagende livsskildring af hende har gjort varigt indtryk på mig. Jeg kendte hende for kort til at forstå hende rigtig til det inderste den gang vi mødtes i Stockholm.»

Kilder: Wikipedia, Henrik Ibsens Skrifter

For første innlegg, klikk her. For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her.

#Ibsen

I Henrik Ibsens kjølvann - Jens Peter Jacobsen

Jens Peter Jacobsen (1847-1885, dansk forfatter)

Allerede i ti-årsalderen spøkte gutten med at det var dikter han skulle bli. Rundt 1870-71 var han ganske sikker. Samtidig hadde han interesse som naturforsker og Charles Darwins oppdagelser. Og da de på dette tidspunkt ikke var oversatt til dansk, ga han i 1871-73 først ut «Artenes oprinnelse» (On the Origin of Species by Means of Natural Selection fra 1859) og i 1874 «Menneskets avstamning» (The Descent of Man fra 1871). Noe før den siste utgaven var utgitt, ble han angrepet av tuberkulose. Den sykdommen skulle han bære på resten av livet.

Påvirket av de berømte brødrene Georg (1842-1927, dansk kritiker og litteraturforsker) og Edvard Brandes (1847-1931, dansk forfatter, politiker, kritiker og kulturpersonlighet) debuterte Jacobsen med novellen «Mogens» i 1872. Gjennombruddet kom med romanen «Marie Grubbe; interiører fra det 17. aarhundrede», som han påbegynte i begynnelsen av 1873, og utga i 1876. Hans mest kjente roman, «Niels Lyhne» ble utgitt i 1880, i overkant av et år etter hans møte med blant andre Henrik Ibsen i Roma.

Det var sykdommen som gjorde at Jacobsen måtte dra sydover mot varmere strøk. Men det var også der han skulle få de første symptomene i Venezia, hvor det hadde brutt ut kolera. I juni 1873 reiste han først gjennom Tyskland, Østerrike for å havne i Italia. Han var i flere byer, som nevnt også i Venezia, deretter Firenze.

Edvard Brandes skriver i sitt forord til «Breve» (s. XXXI): «Men saa ikke mange Uger senere, en Morgenstund i Firenze, kom hans Rejsefælle ind i Jacobsens Værelse. Han sad, ikke helt paaklædt paa en Stol, var meget bleg og saa bitterligt forknyt ud med et Blik fuldt af Ængstelse, næsten haabløst.
  ˈHvad er der i Vejen med dig, er du syg?ˈ
  ˈNej,ˈ svarede Jacobsen og bestræbte sig for at synes rolig, ˈjeg er ikke syg, men - jeg har spyttet Blod.ˈ
  Og paa den Andens Spørgsmaal forklarede han nu, at han, da han om Morgenen børstede sine Tænder, havde faaet Munden fuld af Blod. Straks havde han ikke brudt sig derom, fordi han troede, at han havde gnedet sig til Blods med Tandbørsten, men snart efter forstod han, at denne Forklaring slog ikke til. Og han viste med et Forsøg til Smil og Spøg, hvilken Pot Blod han havde mistet.» I oktober 1873 vendte han «dødsmærket hjem til Thisted», hvor han som innledningsvis nevnt fullførte «Marie Grubbe». 

Han oppholdt seg i Roma fra november 1878 til april 1979, hvoretter han igjen returnerte til fødebyen Thisted på Jylland. Skrivingen hans gikk ikke akkurat raskt. «Niels Lyhne» påbegynte han i 1877, hvorunder han skrev syv sider, fra juni til september 1978 satte han riktignok opp tempoet og fikk unnagjort 27 sider, mens det nok en gang ble syv sider under Italia-oppholdet. Det var altså der han snublet over Henrik Ibsen i Den skandinaviske Forening. Eller kanskje det var omvendt. Uansett ble de to kjent med hverandre, og sammen med Gunnar Heiberg (1857-1929, norsk forfatter, teaterkritiker og teatersjef), som også befant seg i Roma på denne tid, hendte det ikke altfor sjelden at triumviratet havnet «på rangel». Det var på denne tid Henrik Ibsen arbeidet med «Et dukkehjem» (som utkom 4. desember 1879), og både Jacobsen og Heiberg var til stede i foreningen sent i februar samme år, da Henrik Ibsen talte for et forslag han hadde fremsatt om at de kvinnelige medlemmene skulle få stemmerett. Forslaget falt mot noen få stemmer, og Ibsen ble rasende. Det skal tilføyes at forslaget ble senere vedtatt, rett før «Et dukkehjem» ble utgitt.

Skavlan skriver om en episode en annen gang da Heiberg hørte «... Ibsen angripe kristendommen voldsomt mot to danske teologer. Når Ibsen slapp opp for argumenter, vendte han seg om til sin sønn Sigurd [1859-1930, norsk skribent, diplomat og politiker], og han visste allting. Utpå morgenen fulgte J. P. Jacobsen og Heiberg Ibsen hjem - mesteren var i dårlig humør, sa at verden stadig gikk tilbake, menneskene ble uslere og uslere, alt, alt var slett . . .» Om Jacobsen: «Med sitt fine dempete vesen, sin forunderlig stille charme og sin upåtrengende visdom var han en sjelden mann å lære av. Gunnar Heiberg traff ham daglig på en liten tysk frokostkneipe, og de gikk turer sammen. Ranglet gjorde de også, så meget som Jacobsens svake helse kunne tillate ham det. Ut i mars 1879 skrev J. P. Jacobsen i et brev til Edvard Brandes blant annet:
  ˈJeg omgaaes en Del en letsindig ung Nordmand Heiberg som har skrevet et udugeligt Digt om Adam og Eva i Sars's Tidsskrift.ˈ» Selv har jeg ikke funnet sitatet i «Breve», men det er jo ikke ensbetydende med at det ikke er gjengitt andre steder.

Etter at «Niels Lyhne» var fullført, bodde Jacobsen i København fra juni 1881 til sommeren 1884. De eneste novellene han publiserte i denne tid var «Pesten i Bergamo» og «Fru Fønss» samt novellesamlingen «Mogens og andre Noveller».

Jacobsens siste ufullførte arbeide «Doktor Faust» (skrevet april til mai 1884) viste hans tanker kretsende rundt døden, hans egen død. Brandes skriver (s. XLI): «Han var altid tavs angaaende sin Sygdoms Livsfarlighed. Der hørtes intet Ord, ingen Hentydning, der røbede - man kan slet ikke bruge et Udtryk som Dødsfrygt, men blot en tungsindig Resignation overfor det Uundgaaelige. Han var end ikke Hypokonder.
  Tværtimod. Han havde altid en spøgefuld Vending paa rede Haand for at forklare, hvilke nye Opfindelser hans Sygdom nu havde hittet paa.»

I juni 1884 vendte Jacobsen til Thisted, han skulle dø hvor han ble født. Brandes (s. XLVII): «De sidste to Dage inden sin Død led han forfærdelige Smerter, fordi hans Kræfter næsten ganske var svundne. Men stadig ingen Klage, intet Ord om Døden, skønt han vidste, at det nu var forbi. Han var saa hensynsfuld mod sine Omgivelser, at han paa det bestemteste modsatte sig, at der vaagedes over ham om Natten: han skulde nok ringe, hvis der var det allermindste i Vejen.» Jacobsen døde 30. april 1885.

Henrik Ibsen var ikke akkurat raus med komplimenter, hverken mot venner eller om andre forfattere. Men om Jacobsen, en av samtidens virkelige storheter, skrev han til sin forlegger Frederik Hegel den 16. januar 1881 om «Niels Lyhne» : «Jacobsens bog er et fint digterværk i enhver henseende, ja, jeg tør sige, den hører til det allerypperste, samtiden på det område har frembragt. Når De engang skriver ham til, beder jeg Dem ​bringe ham min hjerteligste lykønskning.»

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon, Henrik Ibsens Skrifter, «Breve fra J.P. Jacobsen» (Gyldendal, København, 1899, med forord av Edvard Brandes), Einar Skavlan; «Gunnar Heiberg» (Aschehoug, Oslo, 1950), s. 80-81, Ibsen-kronologien.

For første innlegg, klikk her. For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her.

#Ibsen

I Henrik Ibsens kjølvann - Heinrich og Charlotte Stieglitz

Heinrich Wilhelm Stieglitz (1801-1849, tysk lyriker)
Charlotte Stieglitz (1806-1834, født Willhöft, tysk forfatter)

I august 1884 oppholdt Henrik Ibsen seg i Gossensass, og her fikk han besøk av en av sine oversettere til tysk, Ludwig Passarge (1825-1912, tysk embetsmann og forfatter). Det sies at det var han som fortalte Henrik Ibsen om ekteparet Stieglitz, og historien skal ha grepet Ibsen sterkt. Det er flere som hevder at Charlotte Stieglitz var «modell» for «Beate Rosmer» i «Rosmersholm» som kom ut 23. november 1886.

Det senere ekteparet ble kjent med hverandre og snart etter forlovet i 1822 (da Charlotte var bare 16 år), men de giftet seg først i 1828. I begynnelsen av 1830-årene fikk Heinrich gitt ut par diktverk, men klarte ikke å samle seg til noe nytt. Hans romantiske kone fikk det for seg at en «stor ekte sorg» ville skake ham opp så dikter-evnen skulle få ny utløsning. Hun begikk selvmord 29. desember 1834 i Berlin ved å stikke seg med en dolk som hun tidligere hadde gitt i gave til sin mann. Men offeret var fåfengt; mannen fikk ikke kraft til noen ny diktning. Etter sin kones død levde han 1836-1838 i München, reiste deretter til Dalmatia (1839) i Kroatia, så til Napoli, Roma og Firenze, og slo seg til slutt ned i Venezia, hvor han døde av kolera etter blokaden av byen. Han ble først gravlagt i 1850 ved siden av sin kone i Berlin. Deres ekteskap forble barnløst.


(Charlotte Stieglitz)

Kilder: Henrik Ibsens Skrifter, Wikipedia

For første innlegg, klikk her. For forrige innlegg, trykk her. For neste innlegg, trykk her. For første innlegg i Ibsen-kronologien, trykk her.

#Ibsen

#Hetoo

Pussig at den ikke har blitt lansert.

Men nå ...


 

Les mer i arkivet » Mars 2018 » Februar 2018 » Januar 2018
Tombola

Tombola

56, Bærum

Moriendum est - ergo Bibamus! Essence of The Bible (Isaiah 22:13) and Seneca the Elder. What is truth? asked Pontius Pilatus (John, 18:38), who would not stay for an answer - as pointed out by Francis Bacon some 1500 years later...

free counters

ds1
ds1


Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker